Τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών της Σλοβενίας ήταν υψηλότερες από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών της Σλοβενίας ήταν υψηλότερες από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα επίσημα στοιχεία της Σλοβενίας αναφέρουν ότι οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν κατά 16,7% υψηλότερες από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2020 (ύψους 3,5 δισ. ευρώ), ενώ κατά την ίδια σύγκριση οι εισαγωγές ήταν κατά 46,7% υψηλότερες (ύψους 3,9 δισ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών (περίπου τα τέσσερα πέμπτα) μπορεί να αποδοθεί σε συναλλαγές που αφορούν την πραγματική ή προβλεπόμενη μεταβίβαση της κυριότητας από κατοίκους σε μη κατοίκους έναντι οικονομικών ή άλλων αποζημιώσεων. Από την πλευρά των εξαγωγών, το υπόλοιπο μερίδιο μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε πράξεις που ακολουθούν τη μεταποίηση βάσει σύμβασης (χωρίς μεταβίβαση της κυριότητας στον μεταποιητή) και από την πλευρά των εισαγωγών, σε πράξεις με σκοπό τη μεταποίηση βάσει σύμβασης (χωρίς μεταβίβαση της κυριότητας στον μεταποιητή).

Τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών ήταν υψηλότερες από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν οι δυσμενείς επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 δεν είχαν ακόμη παρατηρηθεί στα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Σλοβενίας. Όπως αναφέρθηκε, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών ήταν υψηλότερες τον Σεπτέμβριο του 2021 από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2019- με τις εξαγωγές κατά 16,5% και τις εισαγωγές κατά 30,8%.

Ο λόγος εξαγωγών/εισαγωγών ήταν 87,9% τον Σεπτέμβριο του 2021 και το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 0,5 δισ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Σλοβενία διατήρησε παρόμοιο μερίδιο του συνολικού εμπορίου με τα κράτη μέλη της ΕΕ όπως και τον προηγούμενο μήνα, καθώς περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών εξαγωγών και λίγο λιγότερο από τα δύο τρίτα των συνολικών εισαγωγών πραγματοποιήθηκαν με χώρες της εν λόγω ομάδας. Η αξία των αγαθών που εξήχθησαν προς τα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 14,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020) και η αξία των αγαθών που εισήχθησαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε 2,4 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 20,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020).

Σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου (SITC), η Σλοβενία εξήγαγε στα κράτη μέλη της ΕΕ τα περισσότερα προϊόντα από την ομάδα προϊόντων αυτοκινήτων, φάρμακα, αλουμίνιο και πετρέλαιο και λάδια από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από τα ακατέργαστα). Από την άλλη πλευρά, εισήγαγε τα περισσότερα προϊόντα από την ομάδα προϊόντων λάδια και λάδια από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από τα ακατέργαστα), αυτοκίνητα, ηλεκτρικό ρεύμα και φάρμακα. Η Σλοβενία πραγματοποίησε τις περισσότερες συναλλαγές με τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και την Κροατία, από πλευράς εξαγωγών επίσης με τη Γαλλία και από πλευράς εισαγωγών με την Ουγγαρία.

Όσον αφορά το εμπόριο με τρίτες χώρες της ΕΕ, η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 1,2 δισ. ευρώ και εισήγαγε αγαθά αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Η αξία των αγαθών που εξήγαγε η Σλοβενία προς τις τρίτες χώρες της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν κατά 21,0% υψηλότερη από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2020 και η αξία των αγαθών που εισήγαγε από τις εν λόγω χώρες ήταν κατά 119,9% υψηλότερη από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2020. Όσον αφορά τη φύση των συναλλαγών από την πλευρά των εισαγωγών, ένα σημαντικό μερίδιο μπορεί να αποδοθεί στις πράξεις που αφορούν τη μεταποίηση.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες της ΕΕ, η Σλοβενία εξήγαγε τα περισσότερα προϊόντα από τις ομάδες (SITC) φάρμακα και φαρμακευτικά και φαρμακευτικά προϊόντα (εκτός των φαρμάκων) και εισήγαγε τα περισσότερα προϊόντα από την ομάδα οργανικές ανόργανες ενώσεις, ετεροκυκλικές ενώσεις, νουκλεϊκά οξέα και τα άλατά τους και σουλφοναμίδια, ακολουθούμενη από τα φάρμακα και τα αυτοκίνητα. Από την πλευρά των εξαγωγών, η Σλοβενία πραγματοποίησε συνολικά τις περισσότερες συναλλαγές με την Ελβετία και από την πλευρά των εισαγωγών με την Κίνα και την Ελβετία.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, οι εξαγωγές της Σλοβενίας αυξήθηκαν κατά 19,1% (ανερχόμενες σε 28,9 δισ. ευρώ) και οι εισαγωγές κατά 29,4% (ανερχόμενες σε 29,7 δισ. ευρώ) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 0,9 δισ. ευρώ, ενώ ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών ήταν 97,1%./ibna