Το Συμβούλιο εγκρίνει αποθεματικό προσαρμογής 5 δισ. ευρώ για το Brexit, ανακοίνωσε η σλοβενική Προεδρία της ΕΕ

Το Συμβούλιο εγκρίνει αποθεματικό προσαρμογής 5 δισ. ευρώ για το Brexit, ανακοίνωσε η σλοβενική Προεδρία της ΕΕ

Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση σε ένα ταμείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της σλοβενικής Προεδρίας της ΕΕ, το ταμείο των πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2018) θα στηρίξει τις περιοχές, τους τομείς και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο για να καλύψουν πρόσθετες δαπάνες, να αντισταθμίσουν απώλειες ή να αντιμετωπίσουν άλλες δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν άμεσα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η άμεση έγκριση του αποθεματικού σημαίνει ότι η αναγκαία χρηματοδότηση θα διατεθεί σύντομα στις χειρότερα πληγείσες ευρωπαϊκές περιφέρειες και επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ και τους εργαζομένους τους. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους να περιηγηθούν σε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στα επακόλουθα του Brexit. Αυτό αποδεικνύει την αλληλεγγύη όλων των κρατών μελών προς τις πλέον πληγείσες περιοχές”, δήλωσε ο Zvonko Černač, υπουργός Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής της Σλοβενίας, προεδρεύουσας του Συμβουλίου

Το αποθεματικό είναι ένα ειδικό εφάπαξ μέσο έκτακτης ανάγκης. Θα στηρίξει τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν διαταραχή των εμπορικών ροών, συμπεριλαμβανομένου του νέου κόστους για τελωνειακούς ελέγχους και διοικητικές διαδικασίες. Δεδομένου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιούργησε μια πρωτοφανή κατάσταση, τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να αποφασίσουν σχετικά με τις βέλτιστες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν ώστε να αντιμετωπίσουν διάφορες αρνητικές συνέπειες.

Εν προκειμένω, η σύσταση του ταμείου προβλέπει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιμων μέτρων, που κυμαίνονται από τη στήριξη των ΜΜΕ, των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που εξαρτάται από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επανένταξης στην αγορά εργασίας των πολιτών της ΕΕ που επιστρέφουν.

Το αποθεματικό θα χρηματοδοτήσει μέτρα που θα εισαχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μοιραστεί προσωρινά εκ των προτέρων όλους τους πόρους του αποθεματικού, οι οποίοι σε τρέχουσες τιμές ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις του Brexit σε κάθε κράτος μέλος. Η μέθοδος υπολογισμού της προσωρινής κατανομής καθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες.

Το μεγαλύτερο ποσό των 4,5 δισ. ευρώ κατανέμεται σύμφωνα με τη σημασία του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο, 656 εκατ. ευρώ κατανέμονται με βάση τη σημασία της αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου και 273 εκατ. ευρώ κατανέμονται με βάση τη σημασία των γειτονικών δεσμών για τις θαλάσσιες συνοριακές περιοχές με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία δράση, το μακράν μεγαλύτερο μέρος των πόρων, 4,3 δισ. ευρώ, θα διατεθεί ως προχρηματοδότηση σε τρεις ετήσιες δόσεις – το 2021, το 2022 και το 2023. Οι υπόλοιποι πόροι θα διατεθούν το 2025, μετά από επανεξέταση των δαπανών για επιλέξιμα μέτρα κατά τα προηγούμενα έτη, στην οποία θα συνυπολογιστούν και τυχόν αχρησιμοποίητα ποσά.

Η σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η οποία ψηφίστηκε στην ολομέλεια στις 15 Σεπτεμβρίου, αποτελεί το τελικό νομοθετικό βήμα και σημαίνει ότι το αποθεματικό προσαρμογής για το Brexit έχει εγκριθεί. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου./ibna