Βουλγαρία: Η εισαγωγή του ευρώ προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2024

Βουλγαρία: Η εισαγωγή του ευρώ προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2024

Στη σημερινή του συνάντηση, το Συντονιστικό Συμβούλιο για την Προετοιμασία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την ένταξη στην Ευρωζώνη, υπό την προεδρία του Διοικητή της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας Dimitar Radev και του Υπουργού Οικονομικών Asen Vassilev, ενέκρινε το έργο του Εθνικού Σχεδίου για την εισαγωγή στο ευρώ και στην ευρωζώνη, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Η δέσμευση της Βουλγαρίας να υιοθετήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα επιβεβαιώθηκε στη Συνθήκη Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ανακοινώθηκε αρχικά η έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ.

Οι προετοιμασίες για την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ έχουν ως ημερομηνία στόχου την 1η Ιανουαρίου 2024. Η εισαγωγή του ευρώ προγραμματίζεται χωρίς μεταβατική περίοδο και η ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ συμπίπτει με την εισαγωγή του ως επίσημης μονάδας πληρωμής. Η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας την αμετάκλητα σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του λέβα. Και μετά την εισαγωγή του ευρώ εντός ενός μηνός, το λέβα και το ευρώ θα είναι αμφότερα νόμιμα.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Εισαγωγή του Ευρώ στη Βουλγαρία είναι το στρατηγικό έγγραφο βάσει του οποίου θα υλοποιηθούν οι επιχειρησιακές εργασίες για την αντικατάσταση του λέβα με το ευρώ. Το σχέδιο αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Συντονισμού για την προετοιμασία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για ένταξη στη ζώνη του ευρώ και κατά την προετοιμασία του ακολουθήθηκαν οι καλές πρακτικές των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Το έγγραφο ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου 2021, που καθορίστηκε στο διάταγμα № 103 του Συμβουλίου Υπουργών της 25ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του διατάγματος № 168 του Συμβουλίου Υπουργών του 2015 σχετικά με τη σύσταση Συμβουλίου Συντονισμού για την προετοιμασία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για ένταξη στη ζώνη του ευρώ.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Εισαγωγή του Ευρώ στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας θα δημοσιευτεί για δημόσια συζήτηση πριν από την υποβολή του προς εξέταση από το Συμβούλιο Υπουργών.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Εισαγωγή του Ευρώ στη Βουλγαρία περιγράφει τις αρχές, το θεσμικό και νομικό-κανονιστικό πλαίσιο για την υιοθέτηση του ευρώ, καθώς και τις κύριες δραστηριότητες για την επιτυχή εισαγωγή του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το έγγραφο αναφέρεται σε όλες τις σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες και μέτρα που οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή του ευρώ – του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και των πολιτών – που πρέπει να πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο της διαδικασίας υιοθέτησης του ευρώ. Καθορίζονται οι κανόνες για τον νέο υπολογισμό των τιμών και άλλων αξιών, επεξηγούνται οι διαδικασίες ανταλλαγής μετρητών και μετατροπής καταθέσεων και δανείων βουλγαρικών λέβα με σταθερά και μεταβλητά επιτόκια. Αναφέρονται οι διαδικασίες για την προμήθεια και διανομή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, και περιγράφονται οι απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές. Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης τις κύριες αρχές και τα στάδια της ενημερωτικής εκστρατείας που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των Βουλγάρων πολιτών σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης της εισφοράς με το ευρώ, τα οπτικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για ένταξη στη ζώνη του ευρώ, με τις συγκεκριμένες προθεσμίες και τα θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή θα αναλυθούν στο σχέδιο δράσης του εθνικού σχεδίου για την εισαγωγή του ευρώ στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας./ibna