Σλοβενία: Εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα

Σλοβενία: Εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα

Η Τράπεζα της Σλοβενίας εξέδωσε την Επισκόπηση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας η οποία εκτιμά ότι, εκτός από τους τρέχοντες κινδύνους που σχετίζονται με την πανδημία, το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπο με εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές.

«Οι συστημικοί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν αυξημένοι κατά την πανδημία του COVID-19. Ο μακροοικονομικός κίνδυνος παραμένει υψηλός, αν και σταδιακά μειώνεται καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προχωρούν προοδευτικά σε προσαρμογές. Ο πιστωτικός κίνδυνος καθίσταται πιο εμφανής με τη σταθερή απόσυρση εκτεταμένων κυβερνητικών μέτρων για υποστήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ο κίνδυνος εισοδήματος παραμένει αυξημένος. Η νέα επισκόπηση χρηματοοικονομικής σταθερότητας διαπιστώνει περαιτέρω ότι η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στους συστημικούς κινδύνους εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή, δεδομένης της καλής θέσης με την οποία εισήλθε στην κρίση και της ταχύτητας και της κλίμακας των μέτρων οικονομικής πολιτικής,» ανακοίνωσε η Τράπεζα.

Σημειώνει ιδιαίτερα ότι, παράλληλα με τις τρέχουσες προκλήσεις, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει επίσης διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που καθιστούν επιτακτική μια σαφή στρατηγική δράσης.

Υπό την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα νομισματικής πολιτικής για την ανακούφιση της κρίσης. Ξεχωρίζει η εισαγωγή του προγράμματος αγοράς έκτακτης ανάγκης για την πανδημία (PEPP) με κονδύλιο 1.850 δισεκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα έως τον Μάρτιο του 2022, με το κεφάλαιο των χρεογράφων που έχουν λήξει να επανεπενδυθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Στον τομέα των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων, υιοθετήθηκαν πολλά κεφάλαια και κανονιστικές ελαφρύνσεις στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, διευκολύνοντας τις τράπεζες να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και να παρέχουν υποστήριξη στον πραγματικό τομέα.

«Όλα τα μέτρα που ισχύουν για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες εφαρμόστηκαν και στις άλλες τράπεζες στο σλοβενικό τραπεζικό σύστημα από την Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας. Το μέτρο που προβλέπει το πάγωμα των πληρωμών μερισμάτων επεκτάθηκε και προσαρμόστηκε φέτος. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση της διατήρησης κεφαλίου στις τράπεζες, έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα της Σλοβενίας να είναι περισσότερο σε θέση να αντέξει πιθανές απώλειες και να συνεχίσει να παρέχει πίστωση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο κανονισμός για τους μακροπροληπτικούς περιορισμούς στον καταναλωτικό δανεισμό προσαρμόστηκε, έτσι ώστε μια προσωρινή μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά τη διάρκεια την πανδημίας να μπορεί να αποκλειστεί από τον υπολογισμό της πιστοληπτικής ικανότητάς τους,» υπογραμμίζει η Τράπεζα στην Επισκόπηση.

Η Τράπεζα ισχυρίζεται ότι, με τη διαδικασία ανάκαμψης να βρίσκεται σε εξέλιξη στους τομείς που δεν επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα περιορισμού, η οικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη. Κατά συνέπεια, ο μακροοικονομικός κίνδυνος παραμένει υψηλός, αν και άρχισε να μειώνεται λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για ανάκαμψη από την κρίση το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Ο πιστωτικός κίνδυνος επιδεινώθηκε, καθώς η σταδιακή λήξη των εκτεταμένων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα καταστήσει την επιδείνωση της ποιότητας του πιστωτικού χαρτοφυλακίου του τραπεζικού συστήματος πιο εμφανή, και αυτό θα αντικατοπτρίζεται σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ). Αυτό θα τερματίσει την περίοδο αρκετών ετών επιτυχούς μείωσης των NPE, η οποία θα αρχίσει να αυξάνεται ξανά.

Οι συνθήκες για τη δημιουργία εσόδων στο τραπεζικό σύστημα επιδεινώθηκαν περαιτέρω, μετά την απότομη επιβράδυνση της αύξησης του τραπεζικού δανεισμού του περασμένου έτους. Ο κίνδυνος εισοδήματος, επομένως, παραμένει αυξημένος με ανοδική τάση.

Η ανθεκτικότητα των τραπεζών στους συστημικούς κινδύνους, οι οποίοι ήταν σε έξαρση στο μεγαλύτερο μέρος του 2020, έχει επιδεινωθεί στους τομείς φερεγγυότητας και κερδοφορίας και βρίσκεται τώρα σε μεσαίο επίπεδο. Εν μέσω της αναμενόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστώσεων, οι τράπεζες ενδέχεται επίσης να αρχίσουν να παρατηρούν μείωση των δεικτών κεφαλαίου τους. Υπάρχει επίσης σημαντική διακύμανση στο επίπεδο ανθεκτικότητας σε μεμονωμένες τράπεζες, δεδομένης της διαφοράς στη δομή και την ποιότητα των πιστωτικών χαρτοφυλακίων τους και στα πλεονάσματα κεφαλαίου τους. Η ανθεκτικότητα των τραπεζών στον τομέα ρευστότητας παραμένει υψηλή, και πάλι με διακύμανση μεταξύ μεμονωμένων τραπεζών.

Η Τράπεζα σημειώνει ότι η τελευταία δεκαετία επέφερε διαρθρωτικές αλλαγές στον ισολογισμό του τραπεζικού συστήματος. Οι ιδιαίτερα έντονες αλλαγές που παρατηρούνται στη Σλοβενία ​​αντικατοπτρίζουν κυρίως τη μετατόπιση των τραπεζών από τον εταιρικό δανεισμό στον δανεισμό των νοικοκυριών, έτσι ώστε το τρέχον ισοζύγιο μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων των ισολογισμών τραπεζών να είναι μικρότερο με την παραδοσιακή διαδεδομένη έννοια της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Κατά συνέπεια, θα είναι απαραίτητο να επιτευχθεί νέα συναίνεση σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του τραπεζικού τομέα στα πλαίσια της νέας κανονικότητας. «Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, και παράλληλα με τις συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα, ομάδες πελατών-στόχων, ψηφιοποίηση κ.λπ., θα πρέπει επίσης να σχετίζεται με τις ικανότητες των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, την αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο τραπεζική αγορά και μια αξιολόγηση της ικανότητας εξασφάλισης πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων για την εξασφάλιση της επιτυχούς μελλοντικής ανάπτυξης των τραπεζών σε αυτές τις συνθήκες. /ibna