Βουλγαρία: Κατά 3% μειώθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων σύμφωνα με τo NSI

Βουλγαρία: Κατά 3% μειώθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων σύμφωνα με τo NSI

Το ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών είναι 72,7%, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό ανακοινώθηκε από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Το ποσοστό απασχόλησης για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019 και έφτασε το 68,8%.

Το ποσοστό ανεργίας είναι 5,2% ή 1,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Τα αποθαρρυνμένα άτομα ηλικίας 15 – 64 ετών είναι 62,1 χιλιάδες, ή 5,2% των οικονομικά ανενεργών ατόμων στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω ήταν 3.126,9 χιλιάδες, εκ των οποίων 1.692,3 χιλιάδες άνδρες και 1.434,5 χιλιάδες γυναίκες. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 3,0%. Το σχετικό μερίδιο των μισθωτών στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 52,9%, ενώ για τους άνδρες το ποσοστό αυτό είναι 59,8% και για τις γυναίκες 46,6%.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, 1.959,2 χιλιάδες ή 62,7% των απασχολούμενων εργάστηκαν στον τομέα των υπηρεσιών, 963,6 χιλιάδες (30,8%) στη βιομηχανία και 204,0 χιλιάδες (6,5%) στην αγροτική, δασική και αλιευτική οικονομία. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σε όλους τους οικονομικούς τομείς, αλλά η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, κατά 74,0 χιλιάδες, ή κατά 3,6%.

Από όλους τους εργαζομένους το 3,8% (118,6 χιλιάδες) είναι εργοδότες, 6,8% (211,9 χιλιάδες) αυτοαπασχολούμενοι (εξαιρουμένων των μισθωτών), 88,9% (2.780,1 χιλ.) εργαζόμενοι και 0,5% (16,2 χιλιάδες) μη αμειβόμενοι οικογενειακοί εργαζόμενοι. Από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, 2.120,7 χιλιάδες (76.3%) εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και 659.4 χιλιάδες (23.7%) στο δημόσιο τομέα.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στις διάφορες ηλικιακές ομάδες έχει ως εξής:

Οι μισθωτοί ηλικίας 15 – 64 ετών είναι 3.029,7 χιλιάδες. Το ποσοστό απασχόλησης για τον πληθυσμό στην ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 68,8% (73,4% για τους άνδρες και 64,1% για τις γυναίκες).

Το ποσοστό απασχόλησης για τον πληθυσμό ηλικίας 15-29 ετών είναι 39,0% (43,8% για τους άνδρες και 34,0% για τις γυναίκες).

Το ποσοστό απασχόλησης για τον πληθυσμό ηλικίας 20-64 ετών είναι 73,8%, αντίστοιχα 78,9% για τους άνδρες και 68,6% για τις γυναίκες. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό απασχόλησης (ηλικίας 20-64 ετών) μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, κατά 1,0 εκατοστιαία μονάδα για τους άνδρες και κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες για τις γυναίκες.

Οι μισθωτοί ηλικίας 55 – 64 ετών ήταν 608,5 χιλιάδες, ή 65,0% του πληθυσμού στην ίδια ηλικιακή ομάδα (71,6% των ανδρών και 58,9% των γυναικών).

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ο αριθμός των ανέργων ήταν 173,1 χιλιάδες, εκ των οποίων 95,7 χιλιάδες (55,3%) ήταν άνδρες και 77,4 χιλιάδες (44,7%) ήταν γυναίκες.

Το ποσοστό ανεργίας είναι 5,2%, αντιστοίχως 5,4% για τους άνδρες και 5,1% για τις γυναίκες. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες, με την αύξηση για τους άνδρες και τις γυναίκες να είναι 1,0 και 1,3 εκατοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Από το σύνολο των ανέργων το 13,9% έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 51,4%  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 34,7%  πρωτοβάθμια ή χαμηλότερη εκπαίδευση. Τα ποσοστά ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης είναι 2,3% για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 4,8% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 15,1% για την πρωτοβάθμια και χαμηλότερη εκπαίδευση, αντίστοιχα.

Η αύξηση της ανεργίας μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του τέταρτου τριμήνου του 2020 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αυξημένο αριθμό ανέργων με διάρκεια ανεργίας έως και ένα έτος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυξήθηκε κατά 23,1 χιλιάδες και έφτασε τις 88,0 χιλιάδες. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι μακροχρόνια άνεργοι (για ένα ή περισσότερα έτη) ήταν 85,1 χιλιάδες, ή 49,2% του συνόλου των ανέργων. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 2,6%, με την αύξηση να είναι σχεδόν ίδια για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Από το σύνολο των ανέργων, 27,4 χιλιάδες, ή 15,8%, αναζητούν την πρώτη τους δουλειά.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ανεργίας για την ηλικιακή ομάδα 15 – 29 ετών ήταν 9,3%, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019 ήταν υψηλότερο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες (15 – 29 ετών) αυξήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες και για τις γυναίκες – κατά 3,0 εκατοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 9,6 και 8,9%, αντίστοιχα

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο συνολικός αριθμός των οικονομικά ανενεργών ατόμων (άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού) ηλικίας 15 ετών και άνω ήταν 2.613,0 χιλιάδες, εκ των οποίων 1 044,2 χιλιάδες (40,0%) ήταν άνδρες και 1 568,8 χιλιάδες%.) – γυναίκες. Τα οικονομικά ανενεργά άτομα ηλικίας 15 – 64 ετών είναι 1 202,8 χιλιάδες, ή 27,3% του πληθυσμού στην ίδια ηλικιακή ομάδα. /ibna