Β-Ε: Δημοσιεύθηκε η οικονομική έκθεση του ΔΟΜ

Β-Ε: Δημοσιεύθηκε η οικονομική έκθεση του ΔΟΜ

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) δημοσίευσε σήμερα τις πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των έργων για την αντιμετώπιση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στο Ζήτημα των Μεταναστών και Προσφύγων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη βοήθεια και διαμονή μεταναστών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

«Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την ΕΕ, ο ρόλος του ΔΟΜ είναι τριπλός: (1) υλοποίηση των συμφωνημένων δραστηριοτήτων απευθείας ή μέσω εταίρων υλοποίησης ·  (2) μεταβίβαση των πόρων που διατίθενται στους εταιρικούς οργανισμούς της UNHCR, UNICEF, UNFPA και DRC · και (3) προμήθεια εξοπλισμού, αγαθών, υπηρεσιών και υποστήριξης του κόστους προσωπικού για ιδρύματα της Β-Ε, σύμφωνα με τις προτεραιότητές τους και τις εκφρασμένες ανάγκες τους,» αναφέρεται στην έκθεση.

Κύρια ευρήματα

# Συνολική χρηματοδότηση που διατέθηκε από την ΕΕ προς και μέσω του ΔΟΜ από τον Ιούνιο του 2018: 76.851.217 €

# Συνολική χρηματοδότηση που δαπανήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020: 51.560.327 €

# Υπολειπόμενη χρηματοδότηση για την περίοδο κάλυψης έως τον Ιούλιο του 2021: 25.290.890 €

# Συνολικός αριθμός μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο έως τώρα: 59.139

# Αριθμός κέντρων διαμονής μεταναστών και προσφύγων που ιδρύθηκαν από τον Ιούνιο του 2018: 7 με συνολική εγκεκριμένη χωρητικότητα 7830 κλινών.

Μόλις ληφθεί απόφαση από την ΕΕ σχετικά με το ποσό της χρηματοδότησης που θα διατεθεί, οι προτεραιότητες και ο προϋπολογισμός καθορίζονται μέσω συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, του Υπουργείου Ασφάλειας της Β-Ε, του ΔΟΜ και των εταίρων του στον ΟΗΕ και το Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC). Η τελική απόφαση για την εκταμίευση των κονδυλίων και τον προϋπολογισμό εναπόκειται στον δωρητή.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εποπτεύεται από ένα «Διοικητικό Συμβούλιο Ειδικών Μέτρων του IPA» το οποίο συνεδριάζει σε τακτική βάση και αποτελείται από εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Β-Ε, του Υπουργείου Ασφάλειας, της Συνοριακής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων, του ΔΟΜ και Συνεργατών του ΟΗΕ, καθώς και του DRC. Αυτό το συμβούλιο αποτελεί ένα φόρουμ λήψης αποφάσεων όπου παρουσιάζονται, συζητούνται και αποφασίζονται τροποποιήσεις στον αρχικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες.

Για να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία και διαφάνεια, ο ΔΟΜ υποβάλλει μηνιαίες οικονομικές εκθέσεις στον Υφυπουργό Μετανάστευσης (στο Υπουργείο Ασφάλειας της Β-Ε) και στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα τον προηγούμενο μήνα από τον ΔΟΜ και τους εταίρους του. Ο Υφυπουργός υποβάλλει αυτές τις εκθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών της Β-Ε για τη δική τους αξιολόγηση και, αφού ληφθούν και οριστικοποιηθούν, οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται στο Συμβούλιο Υπουργών πριν από τη σύνοδό τους. Επιπλέον, ο ΔΟΜ υποβάλλει επίσης μια λεπτομερή οικονομική έκθεση στο τέλος του έτους, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας με τον ίδιο τρόπο.

«Τέλος, ο ΔΟΜ και οι εταίροι του υπόκεινται σε τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για να επαληθεύσουν ότι τα κεφάλαια δαπανήθηκαν σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ ως προς αυτό. Οι εξωτερικοί ελεγκτές προσλαμβάνονται από την ΕΕ,» εξηγεί ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, το 2% των κονδυλίων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη λειτουργικών και διοικητικών δαπανών και το 14% δαπανήθηκε για τη δημιουργία επτά Κέντρων Διαμονής Μεταναστών και Προσφύγων.

«Αυτά τα κόστη καλύπτουν όλες τις αναγκαίες δαπάνες για τη δημιουργία κέντρων μεταναστών και προσφύγων και περιλαμβάνουν την αρχική κατασκευή και ανακατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στέγασης και υπηρεσιών, την αγορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κέντρου, την αγορά και εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων (όπου αυτά χρησιμοποιούνται), τη δημιουργία απαραίτητων συστήματα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και αποχέτευσης μέσα στα κέντρα,» υπογραμμίζει ο ΔOM.

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων (77%) δαπανήθηκε για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Σε αυτά περιλαμβάνονται τρόφιμα και διατροφή, διανομή μη φαγώσιμων ειδών, στέγαση, υγιεινή, ασφάλεια, εκπαίδευση κ.λπ. Το 7% δαπανήθηκε για την άμεση υποστήριξη ιδρυμάτων της Β-Ε.

«Ο ΔΟΜ απασχολεί επί του παρόντος 423 μέλη προσωπικού σε κέντρα υποδοχής και στις ομάδες πεδίου που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν σε καταυλισμούς και εγκαταλελειμμένα κτίρια στο καντόνι της Una Sana. Δύο μέλη του προσωπικού είναι αλλοδαποί, ενώ οι υπόλοιποι 421 είναι πολίτες της Β-Ε. Πάνω από το 50% του προσωπικού προέρχεται από το καντόνι της Una Sana, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα προέρχεται από το κανάλι του Σεράγεβο, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΔΟΜ για την ιεράρχηση της πρόσληψης από τοπικές κοινότητες όπου στεγάζονται τα κέντρα μεταναστών και προσφύγων,» υπογραμμίζει η έκθεση.

Συμπερασματικά, ο ΔΟΜ τονίζει ότι η συνολική αξία των υπηρεσιών και των αναλώσιμων που αγοράστηκαν ανέρχεται σε πάνω από 31.000.000 ευρώ – πάνω από το 98% αυτών των αγορών πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες της Β-Ε, εκ των οποίων το 85% είναι τοπικοί προμηθευτές με έδρα τα δύο καντόνια όπου βρίσκονται τα κέντρα διαμονής προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή, το Σεράγεβο και το Καντόνι Una Sana. /ibna