Β-Ε: Η Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που απορρίπτει η Δημοκρατία Σέρπσκα

Β-Ε: Η Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που απορρίπτει η Δημοκρατία Σέρπσκα

Η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH) υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στην επιστολή προθέσεων σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως την αναβάθμιση του υπάρχοντος ενιαίου μητρώου λογαριασμών που θα περιλαμβάνει τους λογαριασμούς πολιτών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Όλα όσα αναφέρθηκαν στοχεύουν στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στην εκπλήρωση του στόχου της ρύθμισης του ΔΝΤ, δηλαδή στη βελτίωση του πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στην επιστολή προθέσεων αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τη σύναψη της συμφωνίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αξιωματούχοι της Δημοκρατίας Σέρπσκα πιστεύουν ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την οντότητα σε κρατικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, δε δύναται τύχουν αποδοχής.

Ο οικονομικός χώρος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι ένας ενιαίος χώρος και τράπεζες, άτομα και νομικά πρόσωπα λειτουργούν και εκτελούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με την Τράπεζα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναβαθμιστεί το Ενιαίο Μητρώο Λογαριασμών σε επίπεδο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ώστε να μειωθεί η πιθανότητα παράνομων συναλλαγών. Αυτό δεν περιορίζει τη δυνατότητα και το δικαίωμα διατήρησης των μητρώων της οντότητας, ούτε μεταφέρει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες με αυτόν τον τρόπο.

Υπογραμμίζεται στο δελτίο τύπου ότι η CBBH πρόκειται για ένα θεσμό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που ορίζεται από το Σύνταγμα, το οποίο, εκτός από την παροχή νομισματικής σταθερότητας, είναι επωμισμένο με το νομικό καθήκον να υποστηρίζει και να διατηρεί συστήματα πληρωμών και διακανονισμού στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και να διεκπεραιώνει δράσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Η νομική βάση για τη διατήρηση του μητρώου λογαριασμών νομικών οντοτήτων και πολιτών είναι αναμφισβήτητη και η CBBH έχει δημιουργήσει, εδώ και πολλά χρόνια, ενιαίο μητρώο λογαριασμών επιχειρηματικών οντοτήτων και το κεντρικό μητρώο πιστώσεων νομικών οντοτήτων και πολιτών. Αναβαθμίζοντας το μητρώο ώστε να συμπεριλάβει τους λογαριασμούς των πολιτών, αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Με αυτό, το έργο όλων των συμμετεχόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως των τραπεζών και έμμεσα των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, θα καταστεί πολύ πιο εύκολο.

Δεν βλέπουμε πώς η αναβάθμιση του Ενιαίου Μητρώου είναι εις βάρος κανενός στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,» δήλωσε η CBBH.

Με βάση τα προαναφερθέντα, η CBBH παραμένει συνεπής στις προσπάθειές της για την εκπλήρωση όλων των νομικών και στρατηγικών της στόχων, διατηρώντας συνεχώς τη νομισματική και χρηματοοικονομική σταθερότητα στη χώρα.

Ο κυβερνήτης της CBBH υποστηρίζει πλήρως τις απαιτήσεις του ΔΝΤ με στόχο την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και θα μόνο να υπογράψει την επιστολή προθέσεων με το ΔΝΤ μόνο υπό τον όρο ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. /ibna