Β-Ε: Η διεθνής κοινότητα καλεί τις αρχές της Β-Ε να εργαστούν για βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα

Β-Ε: Η διεθνής κοινότητα καλεί τις αρχές της Β-Ε να εργαστούν για βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε), η σημερινή σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική ημέρα για τη χώρα στον τομέα της εκπαίδευσης με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2019 για τη μελέτη στις Τάσεις στα Μαθηματικά και τις Επιστήμες (TIMSS), όπως ανακοίνωσαν το EUD/EUSR στη Β-Ε, η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Β-Ε, η UNICEF Β-Ε και η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Β-Ε σε κοινή δήλωση.

Στο έγγραφο με τίτλο «Στην Εκπαίδευση, η Αλλαγή είναι η Μόνη Σταθερή – Η Β-Ε χρειάζεται να Επενδύσει σε Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις βάσει Αποδεικτικών στοιχείων,» τονίστηκε ότι τα αποτελέσματα του TIMSS καταδεικνύουν ότι τα σχολεία στη Β-Ε δεν είναι προετοιμασμένα για την κοινωνία της γνώσης του 21ου αιώνα και ότι τα παιδιά της Β-Ε δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους με τους συνομηλίκους τους σε χώρες με υψηλό και μεσαίο εισόδημα. Με το μέλλον τους να διακυβεύεται, τουλάχιστον 600.000 παιδιά της Β-Ε δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

«Όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του PISA 2018 και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του TIMSS που είδαμε σήμερα, η Β-Ε βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μαθησιακή κρίση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πανδημία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις δεκαετίες προόδου και να επιδεινώσει τις εδραιωμένες ανισότητες. Ως εκ τούτου, καθίσταται επείγον οι εκπαιδευτικές αρχές στη Β-Ε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, βάσει των ευρημάτων διεθνών αξιολογήσεων μεγάλης κλίμακας, καθώς οι εν λόγω αξιολογήσεις παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για ενημερωμένες αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικών,» σημειώνει η ανακοίνωση.

Προστέθηκε ότι η συνεχής συμμετοχή σε διεθνείς αξιολογήσεις μεγάλης κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση και την εποπτεία των εξελίξεων και των τάσεων στην εκπαίδευση, ώστε να καταστούν εφικτές οι απαραίτητες προσαρμογές στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. «Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε επίσης την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Β-Ε για το 2020, η οποία σημειώνει ότι απαιτείται η συμμετοχή σε τέτοιες αξιολογήσεις, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου της χώρας και την ενίσχυση της προβολής και της συγκρισιμότητας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.»

Ένας πεπειραμένος και εξειδικευμένος πληθυσμός αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα κάθε δυναμικής οικονομίας και μιας χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικής κοινωνίας στην οποία αποβλέπει Β-Ε, και ως εκ τούτου η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαιτείται να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των αναπτυξιακών προσπαθειών της χώρας.

«Για να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση βάσει τεκμηρίων, η Β-Ε καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμετοχή στις προσεχείς διεθνείς αξιολογήσεις μεγάλης κλίμακας (Πρόοδος στη Διεθνή Μελέτη Αναγνωστικού Αλφαβητισμού – PIRLS 2021 και PISA 2022). Καλούμε τις αρχές να επιτύχουν συναίνεση για τη σταθερή συμμετοχή της Β-Ε σε αυτές τις πολύτιμες αξιολογήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμπερίληψη και τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεπούς συνεργασίας με και μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών αρχών,» τονίζουν οι διεθνείς οργανισμοί της Β-Ε.

Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης καλούνται να προχωρήσουν σε γενναία βήματα τώρα, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων, ανθεκτικών και ποιοτικών εκπαιδευτικών συστημάτων κατάλληλων για το μέλλον. /ibna