Κροατία: Συστάσεις για ενίσχυση των ερευνών και κυρώσεων για την εμπορία ανθρώπων

Κροατία: Συστάσεις για ενίσχυση των ερευνών και κυρώσεων για την εμπορία ανθρώπων

Μια νέα έκθεση για την Κροατία από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων (GRETA) επικεντρώνεται στην πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα.

Η GRETA αναγνωρίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την προηγούμενη έκθεσή της για την Κροατία το 2016, στο πλαίσιο της ανάπτυξης νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου που σχετίζεται με τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ορισμένες από τις προηγούμενες συστάσεις της GRETA έχουν εφαρμοστεί, όπως η συμπερίληψη της Επιθεώρησης Εργασίας στην Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και της Επιχειρησιακής της Ομάδας, καθώς και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους εμπορίας παιδιών.

«Ωστόσο, η GRETA σημειώνει με ανησυχία ότι δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλες οι καταγγελίες για πιθανά αδικήματα εμπορίας ανθρώπων, και καλεί τις κροατικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα αδικήματα εμπορίας ανθρώπων να διερευνηθούν αμέσως, οδηγώντας σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, με την επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων,» σημειώνει ο οργανισμός σε δελτίο τύπου.

Η έκθεση αναφέρεται στην απόφαση του Μεγάλου Επιμελητηρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 25ης Ιουνίου 2020 στην υπόθεση S.M. εναντίον Κροατίας, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της προσφεύγουσας για έλλειψη επαρκούς ανταπόκρισης από τις αρχές σε ισχυρισμούς ότι είχε εξωθηθεί στην πορνεία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αρχές δεν είχαν διερευνήσει όλες τις περιστάσεις ούτε προέβησαν σε εκτίμηση της πιθανής επίδρασης ψυχολογικού τραύματος στην ικανότητα της αιτούσης να εξηγήσει με σαφήνεια την εκμετάλλευση. Επιπλέον, δεν δόθηκε στην προσφεύγουσα κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη για την ανακούφιση του φόβου και της πίεσης που ένιωθε κατά την κατάθεσή της εναντίον του δράστη, ενός πρώην αστυνομικού.

Η GRETA παροτρύνει τις κροατικές αρχές να ευαισθητοποιήσουν όλους τους παράγοντες του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης σχετικά με το πώς να αποτρέπουν την εκ νέου θυματοποίηση και τον στιγματισμό των θυμάτων εμπορίας και να αποφύγουν τις επανειλημμένες και μακρές ανακρίσεις των θυμάτων εμπορίας.

Ενώ χαιρετίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση διαδικασιών ευαίσθητων στα παιδιά για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 60 ειδικά εξοπλισμένων δωματίων για συνέντευξη παιδιών, η GRETA θεωρεί ότι οι κροατικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι θα παρασχεθούν στα ανήλικα θύματα ειδικά μέτρα προστασίας στην πράξη. Η GRETA εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός πως τα ΜΜΕ συχνά αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία των παιδιών, και καλεί τις κροατικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η ταυτότητα των θυμάτων παιδιών δε θα αποκαλύπτεται όταν δεν είναι προς το συμφέρον τους.

Παρά την ύπαρξη νομικών δυνατοτήτων για διεκδίκηση αποζημίωσης, κανένα θύμα εμπορίας δεν έχει λάβει αποζημίωση από τους δράστες μέσω ποινικών διαδικασιών, ούτε έχει υπάρξει αποζημίωση από το κράτος. Η GRETA προτρέπει τις κροατικές αρχές να κάνουν πλήρη χρήση της νομοθεσίας για το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποζημίωση στα θύματα, να διασφαλιστεί η πρόσβαση των θυμάτων σε νομική συνδρομή και να επανεξεταστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κρατική αποζημίωση.

Η έκθεση καλεί επίσης τις αρχές να εντοπίσουν καλύτερα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς επικινδυνότητας όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η φιλοξενία, και να ελέγξουν τους αιτούντες άσυλο και τα ασυνόδευτα παιδιά για δείκτες εμπορίας.

Η Κροατία αποτελεί χώρα προέλευσης, προορισμού και διέλευσης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των αναγνωρισμένων θυμάτων ήταν 38 το 2015, 30 το 2016, 29 το 2017, 76 το 2018 και 27 το 2019 (συνολικά 200). Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες και το ένα τέταρτο ήταν παιδιά. Η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια μορφή εκμετάλλευσης στην Κροατία, ωστόσο η έκθεση σημειώνει αύξηση της εμπορίας για εκμετάλλευση εργασίας, η οποία αφορά κυρίως άνδρες. Ο αριθμός των ξένων θυμάτων αυξήθηκε με την πάροδο των ετών, συνολικά 86 για την περίοδο 2015-2019. /ibna