Σλοβενία: Kαθαρά κέρδη 47,6 εκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους εννιά μήνες για τη Sava Re

Σλοβενία: Kαθαρά κέρδη 47,6 εκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους εννιά μήνες για τη Sava Re

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, ο Σλοβενικός Ασφαλιστικός Όμιλος Sava αύξησε τα λειτουργικά του έσοδα κατά 16,4% και τα καθαρά κέρδη κατά 26,4% σε ετήσια βάση. Μετά την ημερομηνία αναφοράς, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος σχετικά με πιθανές επιπρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 στις λειτουργίες του Ομίλου, με αποτέλεσμα την ακύρωση της γενικής συνέλευσης η οποία συγκλήθηκε για να αποφασίσει σχετικά με την κατανομή του κέρδους.

Στην τακτική συνεδρίασή του, το εποπτικό συμβούλιο της Sava Re παρουσίασε τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του Sava Insurance Group και της Sava Re για τους εννέα μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση, τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,4% σε ετήσια βάση. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην ένταξη της Εταιρείας Ασφαλίσεων Ζωής Vita στον Όμιλο, την επέκταση της ελευθερίας χρήσης των προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών της Sava Insurance Company στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους μεγαλύτερους όγκους των σλοβενικών επιχειρήσεων ασφάλισης ζημίας και της διεθνούς αντασφαλιστικής δραστηριότητας. Τα λειτουργικά έσοδα που δημιουργούνται από τον όμιλο Sava Insurance έφτασαν το 76,5% του στόχου για ολόκληρο το έτος όπως αυτός καθορίστηκε στο αναθεωρημένο πρόγραμμα 2020.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρό κέρδος 47,6 εκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 26,4% σε ετήσια βάση. 9,9 εκατ. € αυτής της αύξησης προήλθαν από την εξαγορά της Vita, η οποία ενοποιήθηκε με τους λογαριασμούς του Ομίλου στις 31 Μαΐου 2020. Το εμπορικό κέρδος της Vita από την ένταξή της στον Όμιλο ανήλθε σε 2,9 εκατ. Ευρώ, και επιπλέον €7,0 εκατ. προήλθαν από εφάπαξ έσοδα από την υπέρβαση της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πάνω από την τιμή αγοράς. Χωρίς την επίδραση της Vita, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα παρέμεναν στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση. Το καθαρό κέρδος εννέα μηνών έφτασε το 95,2% του στόχου για ολόκληρο το έτος όπως αυτός καθορίστηκε στο αναθεωρημένο σχέδιο 2020.

Μετά τις τακτικές ετήσιες αξιολογήσεις τους, οι οργανισμοί αξιολόγησης Standard & Poor’s και AM Best επιβεβαίωσαν τις αξιολογήσεις χρηματοοικονομικής αντοχής «A» (εξαιρετική) της Sava Re. Οι προοπτικές και στις δύο περιπτώσεις είναι σταθερές.

Μετά την ημερομηνία αναφοράς, η Sava Re ενημερώθηκε για τα νέα δεδομένα που είχαν προκύψει σε ορισμένες ασφαλιστικές αγορές της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με πιθανές πρόσθετες δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 στις δραστηριότητες της Sava Insurance Company και της Sava Re. Αυτές οι νέες περιστάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τις αξιώσεις που σχετίζονται με τον Covid-19 σχετικά με τις πολιτικές που έχουν συνταχθεί στην αγορά της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (σύμφωνα με τους κανόνες ελευθερίας των υπηρεσιών) και τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν συνταχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για κάλυψη αναστολής της λειτουργίας επιχειρήσεων ως μέρος των συμβολαίων ιδιοκτησίας, οι οποίες, σύμφωνα με τις νέες δικαστικές και κανονιστικές πρακτικές, ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα επιχειρηματικά αποτελέσματα και τη θέση φερεγγυότητας που κατέχει ο Όμιλος. Με βάση τις τρέχουσες λεπτομερείς αναλύσεις του ασφαλιστικού του ανοίγματος, ο Όμιλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αξιώσεις διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον Covid-19 δεν καλύπτονται από τις πολιτικές που έχουν συνταχθεί, απευθείας σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την έκθεσή του σε αντασφαλιστικές συμβάσεις, ενδέχεται να υπάρχει κάλυψη σε ορισμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το τελευταίο τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος πιθανότατα θα θέσει ρήτρα έως και 10 εκατομμύρια ευρώ για πιθανές νομικές δαπάνες και αντασφαλιστικές απαιτήσεις σε αυτό το θέμα.

Ακόμη και με αυτήν την πρόβλεψη για αξιώσεις σχετικές με τον Covid-19, η διοίκηση αναμένει – ελλείψει σημαντικών ζημιών – ο Όμιλος να επιτύχει το πλήρες πρόγραμμά του για το 2020. /ibna