Το Μαυροβούνιο ετοιμάζεται να κάνει τη μετάβαση σε δίκτυο 5G

Το Μαυροβούνιο ετοιμάζεται να κάνει τη μετάβαση σε δίκτυο 5G

Το Μαυροβούνιο πρέπει να λάβει μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες είναι επαρκώς ενημερωμένοι για θέματα υγείας που σχετίζονται με υπηρεσίες δικτύου 5G και σημαντικά μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται από το κράτος και τους φορείς κινητής τηλεφωνίας, καταλήγει το Μνημόνιο για το Δίκτυο 5G που υπογράφηκε πρόσφατα από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου του Μαυροβούνιο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στη χώρα.

Οι υπογράφοντες πιστεύουν ότι το εξαιρετικά γρήγορο δίκτυο 5G, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά την ταχύτητα του Διαδικτύου, θα αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη στις χώρες που υλοποιούν το έργο.

«Σε περίπτωση εμφανής έλλειψης ραδιοφάσματος, οι υπογράφοντες θα εξετάσουν τη βέλτιστη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», αναφέρει το Μνημόνιο.

Όλα αυτά ουσιαστικά σημαίνουν ότι το Μαυροβούνιο θα μπορούσε πολύ γρήγορα να καθορίσει τα φάσματα για το δίκτυο 5G και ορισμένοι από τους παρόχους θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν.

Οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύτηκαν επίσης να λάβουν αναλογικά, κατάλληλα και βασισμένα στον κίνδυνο μέτρα ασφαλείας για δίκτυα και υπηρεσίες 5G, λαμβάνοντας υπόψη την Εκτίμηση Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Οκτώβριο του 2019 και το Εργαλείο Ασφαλείας Δικτύου 5G που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020.

Το Μαυροβούνιο δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το απαραίτητο πλαίσιο που επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πόρων για την ανάπτυξη του δικτύου 5G, αλλά και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης με έμφαση στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και των καθαρών τεχνολογιών.

«Τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποστηρίξουν την επέκταση των δικτύων παρέχοντας ένα γρήγορο, προσανατολισμένο στο κόστος και προσβάσιμο αίτημα για κρατική ενίσχυση σε κρατικές εγκαταστάσεις ή άλλες υποδομές μεταφοράς που ανήκουν σε δήμους και δημόσια κτίρια, καθώς και προσπάθειες για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών για κτιριακές εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων», αναφέρει το μνημόνιο.

Το μνημόνιο προβλέπει την προστασία ενός βιώσιμου επενδυτικού περιβάλλοντος και το Μαυροβούνιο θα πρέπει να παρέχει «προβλεψιμότητα σε ιδιώτες επενδυτές δικτύου σχετικά με τη σταθερότητα των ευνοϊκών επενδυτικών συνθηκών» και να διασφαλίζει ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον παραμένει ανεμπόδιστο από την έκθεση σε υπερβολικό ή ακατάλληλο ρυθμιστικό κίνδυνο.

Το Μαυροβούνιο έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές σε κάθε οικονομία διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό «προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους περιορισμούς ασφαλείας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (EMP) σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ»./ibna