Περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα φερόμενα pushbacks αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση η Frontex

Περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα φερόμενα pushbacks αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση η Frontex

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στις 10 Νοεμβρίου 2020 για να συζητήσει τους ισχυρισμούς για pushbacks μεταναστών στο Αιγαίο Πέλαγος που αναφέρθηκαν πρόσφατα στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Εκτός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, στη συνάντηση συμμετείχαν ο προσωρινός υπεύθυνος των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Frontex, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ένας εμπειρογνώμονας που εκπροσωπεί τη Γραμματεία LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κύρια συζήτηση επικεντρώθηκε στους ισχυρισμούς των pushbacks που αναφέρθηκαν πρόσφατα στα μέσα ενημέρωσης. Το διοικητικό συμβούλιο ειδικότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται επείγουσα δράση για τη διερεύνηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το θέμα. Αποφάσισε να συστήσει μια υποομάδα στο διοικητικό συμβούλιο για να εξετάσει περαιτέρω αυτές τις πτυχές, σύμφωνα με την κατανομή των αρμοδιοτήτων βάσει του κανονισμού EBCG. Η συγκεκριμένη εντολή αυτής της υποομάδας θα εξεταστεί ενόψει της συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 25/26 Νοεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή θα υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις στον Εκτελεστικό Διευθυντή για να παράσχει γραπτές περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εσωτερική έρευνα της Frontex για τα περιστατικά, καθώς και για τυχόν περαιτέρω ενέργειες από το προσωπικό του Οργανισμού ή τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Συμπεράσματα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) συνεδρίασε σήμερα κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σε έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει την «ταχεία επέμβαση» που συνεχίζεται  στα σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου, και συγκεκριμένα, για τους ισχυρισμούς για τα αποκαλούμενα pushbacks που αναφέρθηκαν πρόσφατα στα μέσα ενημέρωσης.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του την έκθεση του εκτελεστικού διευθυντή για την «ταχείας επέμβασης στα σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο»

και του γεγονότος ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα ζητήσει περαιτέρω νομικές ερμηνείες των διατάξεων των κανονισμών της ΕΕ που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στη θάλασσα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει ότι όλες οι λειτουργίες του Frontex πρέπει να εκτελούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, και ιδίως με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τον Εκτελεστικό Διευθυντή να διασφαλίσει ότι το εσωτερικό σύστημα αναφοράς είναι συμπαγές και αποτελεσματικό, ώστε να επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση σε περίπτωση περιστατικών. Επιπλέον, υποστηρίζει την πρόταση του Εκτελεστικού Διευθυντή να ενισχύσει την κατάρτιση στα θεμελιώδη δικαιώματα και να παράσχει αυτή την εκπαίδευση όχι μόνο στο προσωπικό που αναπτύσσεται στην Frontex, αλλά και στο προσωπικό των ICC.

Με βάση την αρχική πρόταση του Εκτελεστικού Διευθυντή για τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται επείγουσα δράση για τη διερεύνηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το θέμα. Αποφασίζει να συστήσει μια υποομάδα στο διοικητικό συμβούλιο για να εξετάσει περαιτέρω αυτές τις πτυχές, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων βάσει του κανονισμού EBCG.

Η εντολή αυτής της υποομάδας θα εκπονηθεί ενόψει της συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλει επίσης στην αποσαφήνιση των υφιστάμενων ρυθμίσεων σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στη θάλασσα και τις ανησυχίες που εγείρονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις «υβριδικές απειλές» που επηρεάζουν την εθνική τους ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, ο εκτελεστικός διευθυντής θα αναστείλει ή θα τερματίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, εν όλω ή εν μέρει, εάν θεωρεί ότι υπάρχουν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών υποχρεώσεων προστασίας που είναι σοβαρού χαρακτήρα ή ενδέχεται να συνεχιστούν. Ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται να ενημερώσει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο και τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων του οργανισμού για τυχόν τεκμηριωμένες καταγγελίες που θα έρθουν σε γνώση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει επίσης ότι, σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί αυτοί θα περιλαμβάνουν προσωπικό του Οργανισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής θα αναλάβει χωρίς καθυστέρηση όλες τις κατάλληλες ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον Εκτελεστικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να συμπληρώσουν το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία του πλαισίου θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από τον Εκτελεστικό Διευθυντή να απαντήσει εγγράφως, πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25-26 Νοεμβρίου, σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020./ibna