Μαυροβούνιο: Το χρηματοπιστωτικό σύστημα άντεξε μέχρι στιγμής την πίεση του κορωνοϊού

Μαυροβούνιο: Το χρηματοπιστωτικό σύστημα άντεξε μέχρι στιγμής την πίεση του κορωνοϊού

Το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου (CBCG) στη σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε τις Πληροφορίες για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα για το 2ο τρίμηνο του 2020, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στις επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού στη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.

Συζητώντας τις διεθνείς τάσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πανδημία ώθησε την οικονομία της ζώνης του ευρώ σε μια ιστορική ύφεση. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2020 σημείωσε μείωση 12,1%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της αγοράς και εφαρμόζει μια συνεχή ποιοτική πολιτική χαλάρωσης.

«Όσον αφορά το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο τουρισμός κατέγραψε αρνητικές τάσεις κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους (μείωση 78,5% στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων και 83,3% στον αριθμό των διανυκτερεύσεων). Η κατασκευή σημείωσε μείωση 6,9% στην αξία των κατασκευαστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και 1,7% στις πραγματικές ώρες εργασίας, ενώ η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% κ.λπ.», δήλωσε η CBCG.

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, το Συμβούλιο δήλωσε ότι οι τράπεζες ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την περίοδο κρίσης λόγω των μέτρων της CBCG. Ο τραπεζικός τομέας παρουσίασε ικανοποιητική ρευστότητα, φερεγγυότητα και κεφαλαιοποίηση. Η CBCG έχει παράσχει ένα μέσο υποστήριξης για τη συστημική ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Μαυροβούνιο έλαβε την ευκαιρία, για πρώτη φορά, να διαπραγματευτεί μια διμερή γραμμή repo ύψους έως 250 εκατ. ευρώ με την ΕΚΤ, εάν κριθεί απαραίτητο.

Στο τέλος του 2ου τριμήνου 2020, ο λόγος φερεγγυότητας ήταν 19,6%, αυξανόμενος σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου τριμήνου 2020 όταν διαμορφώθηκε στο 17,4%. Η απόφαση της CBCG απαγόρευε στις τράπεζες να πληρώνουν μερίσματα στους μετόχους, εκτός από πληρωμές με τη μορφή τραπεζικών μετοχών, οι οποίες επηρέασαν την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αυξάνοντας τα κέρδη εις νέον. Στο αποτέλεσμα, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων στο τέλος του 2ου τριμήνου 2020 αυξήθηκε σε 19,9% από 17,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες σημείωσαν σημαντική μείωση της κερδοφορίας σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Με βάση την ανάλυση επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν μέχρι στιγμής σταθερό, με την παρουσία αντικειμενικών και σύνθετων κινδύνων που ενδέχεται να υλοποιηθούν υπό τη συνεχιζόμενη επιδημία. Όπως κατέληξε το Συμβούλιο στη σημερινή σύνοδο, μια τέτοια κατάσταση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα./ibna