Κύπρος: Το 22,3% ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχιας το 2018

Κύπρος: Το 22,3% ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχιας το 2018

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2019, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2018, το 22,3% του πληθυσμού ή 194.400 άτομα  βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχιας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Συγκεκριμένα, το 22,3% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 23,9%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων χρόνων, μετά που είχε φτάσει το 2015 στο 28,9%, στο ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός. Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται τόσο στα ποσοστά των αντρών όσο και των γυναικών, 21,2% και 23,3% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως διαχρονικά τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών.

Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας (AROP)

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχιας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας, παρουσίασε μείωση, φτάνοντας στο 14,7% σε σχέση με 15,4% που ήταν το 2018. Το ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός ήταν το 2015 με 16,2%.  Το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας αυξήθηκε το 2019 στα €9.729 για νοικοκυριά ενός ατόμου σε σχέση με €9.202 το 2018 και στα €20.431 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά σε σχέση με €19.323 το 2018.

Δείκτης Σοβαρής Υλικής Στέρησης (SMD)

Το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή Υλική Στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνειά του ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη μειώθηκε το 2019 στο 9,1% σε σχέση με 10,2% που είχε φτάσει το 2018.

Δείκτης Πολύ Χαμηλής Έντασης Εργασίας (LWI)

Το ποσοστό του πληθυσμού στις ηλικίες 0-59 ετών που ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό Δείκτη Έντασης Εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περασμένη χρονιά λιγότερο από 20% της συνολικής τους δυνατότητας, παρουσιάζει επίσης μείωση το 2019, φτάνοντας στο 6,8% σε σχέση με 8,6% που είχε φτάσει το 2018.

Οικονομική Ανισότητα

Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2019, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2018, ήταν €33.584, παρουσιάζοντας αύξηση 9,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν €30.807.

Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και τον δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini. Το 2019, οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2018, παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας μικρή επιδείνωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, έφτασε το 2019 στο 4,6. Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,6 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 4,3 που ήταν το 2018. Επίσης, ο συντελεστής Gini αυξήθηκε στο 31,1%, σε σχέση με το 29,1% που είχε φθάσει το 2018./ibna