Η EC κάλεσε την Κροατία να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από τη ρύπανση

Η EC κάλεσε την Κροατία να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από τη ρύπανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Κροατία να θεσπίσει σωστά στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από βιομηχανικές δραστηριότητες. Η Oδηγία για τις Bιομηχανικές Eκπομπές (οδηγία 2010/75/EU) θεσπίζει κανόνες που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στον αέρα, το νερό και το έδαφος και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

«Η Κροατία δεν έχει μεταφέρει σωστά ορισμένα άρθρα της οδηγίας. Μεταξύ αυτών, οι ορισμοί “εγκατάσταση”, “βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές” ή “βασική κατάσταση” μεταφέρονται λανθασμένα. Επιπλέον, ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συχνότητα των επιτόπιων επισκέψεων, την έγκαιρη επιθεώρηση και μια σαφής υποχρέωση για την έκθεση επιθεώρησης να περιγράψει τα σχετικά ευρήματα, λείπει από την εθνική νομοθεσία».

«Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία. Το κράτος μέλος διαθέτει τρεις μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη», τονίζει η ΕΚ σε δήλωση.

Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι έστειλε δύο ακόμη επίσημες ανακοινώσεις στην Κροατία – για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των ταξιδιωτών και για την εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη.

«Η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία ​​για την εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη. Οι κανόνες αυτοί, που προβλέπονται στην οδηγία 2014/62/EU, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση πλαστών χαρτονομισμάτων και κερμάτων … Η Κροατία δεν έχει μεταφέρει σωστά τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την ποινικοποίηση της χρήσης νομικών μέσων ή εγκαταστάσεων για την κατασκευή πλαστών νομισμάτων και περιπτώσεων τραπεζογραμματίων και κερμάτων που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί αλλά έχουν οριστεί για κυκλοφορία ως νόμιμο χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία δεν ήταν αρκετά σαφής όσον αφορά την ποινικοποίηση της χρήσης εγκαταστάσεων ή υλικών που αντιβαίνουν στα δικαιώματα ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να τις χρησιμοποιούν για εκδίδουν χαρτονομίσματα ή κέρματα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Κροατία έλαβε επίσης τρεις αιτιολογημένες γνώμες για την αποτυχία της να μεταφέρει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων, για τη μη συμμόρφωση με το τρίτο πακέτο ενέργειας της ΕΕ και για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση./ibna