Ελλάδα: Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα της 11ης Ιουνίου 2020

Ελλάδα: Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα της 11ης Ιουνίου 2020

Η Ευρωομάδα συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, βάσει της έκτης ενισχυμένης έκθεσης παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου.

Όπως και στα περισσότερα κράτη μέλη, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί αρνητικά από το ξέσπασμα του COVID-19 και οι οικονομικές προοπτικές υπόκεινται σε υψηλή αβεβαιότητα.

Με βάση την εαρινή πρόβλεψη της Επιτροπής για το 2020, η ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι από τις πιο βαριά πληττόμενες στην ΕΕ το 2020, αν και προβλέπεται αρκετά ισχυρή ανάκαμψη για το 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διατήρησε ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, επιτυγχάνοντας τους πρωταρχικούς στόχους πλεονασμάτων τα τελευταία πέντε χρόνια και ένα βασικό πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2019. Η ενημερωμένη πρόβλεψη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αναμένει ότι το πρωτογενές υπόλοιπο θα μετατραπεί σε έλλειμμα το 2020, πριν επιστρέψει σε πλεόνασμα το 2021. Υπενθυμίζουμε σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup στη δήλωση της 16ης Μαρτίου 2020 όπου συμφωνήσαμε ότι «… οι αυτόματες ελλείψεις εσόδων και οι αυξήσεις των επιδομάτων ανεργίας που οφείλονται στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και απαιτήσεις. Επιπλέον, συμφωνήσαμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών φορολογικών μέτρων που λαμβάνονται ως απάντηση στο COVID-19 θα αποκλείονται κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τις απαιτήσεις της ΕΕ ».

Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για την ταχεία και αποφασιστική πολιτική ανταπόκριση, τόσο για τον περιορισμό της επιδημίας του ιού όσο και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων οικονομικής και φορολογικής στήριξης. Χαιρετίζουμε επίσης τη δέσμευση της Ελλάδας να αναλάβει ένα σύνολο πρόσθετων μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε ορισμένους τομείς μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ατζέντας ιδιωτικοποιήσεων, της κοινωνικής πρόνοιας, της αγοράς εργασίας και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Υπήρξαν ορισμένες καθυστερήσεις στη διαδικασία μεταρρύθμισης, για παράδειγμα όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε λειτουργικούς περιορισμούς που συνδέονται με την επιδημία του κορωνοϊού.

Η αυξημένη αβεβαιότητα που συνεπάγεται από το ξέσπασμα του COVID-19 υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι υφιστάμενοι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι και προκλήσεις που εντοπίζονται στην ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης. Θα είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να διατηρήσει, και όπου χρειάζεται να ενισχύσει, μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για περαιτέρω υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να στηρίξει τη δέσμευση για βελτίωση του μακροπρόθεσμου οικονομικού δυναμικού.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν αποφασιστικά στην εφαρμογή του σχεδίου εκκαθάρισης καθυστερούμενων, με τη νομοθεσία ενός αποτελεσματικού νέου κώδικα αφερεγγυότητας, διασφαλίζοντας την κατάλληλη επιβολή όλων των εξασφαλίσεων και την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος προστασίας των πρωτογενών κατοικιών από τέλος Ιουλίου 2020.

Επιπλέον, τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της εφαρμογής άλλων βασικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης της φορολογικής διοίκησης, των δημοσίων επενδύσεων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εφαρμογής κρίσιμων μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό θα συνεχίσει να παρακολουθείται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι η Ελλάδα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που θέτει η έξαρση του κορωνοϊού, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιώσει αποδέσμευση της τρίτης δόσης μέτρων ενδεχόμενου χρέους.

Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ποσών ισοδύναμου εισοδήματος SMP-ANFA και τη μηδενική αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου σε ορισμένα δάνεια EFSF αξίας 748 εκατομμυρίων ευρώ σε σύνολο. Η επόμενη συζήτησή μας για την Ελλάδα θα βασιστεί στην έβδομη βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης που αναμένεται να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2020./ibna