Το Μαυροβούνιο ανησυχεί για πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στη Β-Ε

Το Μαυροβούνιο ανησυχεί για πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στη Β-Ε

Με την ευκαιρία της συνέχισης των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού έργου του υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας “Buk Bijela” για το Drina στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Συμβούλιο Υδάτων του Μαυροβουνίου πρότεινε το Μαυροβούνιο να κινήσει διαδικασία με τη Γραμματεία του ESPOO, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, για να λάβει όλα τα σχετικά έγγραφα και να αξιολογήσει την πιθανή επίδραση της υλοποίησης αυτού του έργου στο Μαυροβούνιο.

Δεδομένου ότι η Β-Ε δεν ζήτησε τη γνώμη του Μαυροβουνίου για την έγκριση ενός νέου έργου και την πιθανή έναρξη της κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες από την πλευρά του Μαυροβουνίου, το Συμβούλιο πρότεινε στο Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Τουρισμού να διαδικασία για την άρση τυχόν αμφιβολιών για πιθανό αντίκτυπο.

Από υδρολογικής απόψεως, ο ποταμός Drina, στον οποίο έχει προγραμματιστεί η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, προέρχεται από τους Piva και Tara, που πηγάζουν από το Μαυροβούνιο και ως επί το πλείστον είναι υπεύθυνοι για την ισορροπία νερού του Drina. Αυτά τα δεδομένα δικαιολογούν το φόβο ότι η υλοποίηση του έργου στο Drina θα έχει αντίκτυπο στο καθεστώς των υδάτων στο έδαφος του Μαυροβουνίου. Για μια ακριβή εκτίμηση του διασυνοριακού αντίκτυπου, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί όλα τα έγγραφα του έργου, βάσει των οποίων το Μαυροβούνιο θα μπορούσε να εκδώσει γνώμη εμπειρογνώμονα σχετικά με τη χορήγηση διασυνοριακής συγκατάθεσης στο έργο Buk Bijela.

Ο πιθανός αντίκτυπος του έργου Buk Bijela, εάν πραγματοποιηθεί, συζητήθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο Υδάτων σε συνάντηση που ξεκίνησε από ένα μέλος αυτού του σώματος, έναν εκπρόσωπο της ΜΚΟ Green Home, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι είχαν ήδη υποβάλει καταγγελία στη Γραμματεία του ESPOO, η οποία έγινε αποδεκτή.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υδάτων, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Momčilo Blagojević, τόνισε τη σημασία της συμπερίληψης όλων των δυνατοτήτων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Υδάτων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτού του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο θα παράσχει πλήρη επαγγελματική και επιστημονική υποστήριξη στα αρμόδια ιδρύματα κατά την προετοιμασία μιας τελικής γνωμοδότησης σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο αυτού του έργου.

Το Συμβούλιο Υδάτων συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο μετά από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το νόμο για τα ύδατα, με σκοπό να συμβάλει ως συμβουλευτικός και ειδικός φορέας στην εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης των υδάτων για τη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση των υδάτων στο Μαυροβούνιο, καθώς και την αντιμετώπιση ορισμένων προκλήσεων σε αυτόν τον τομέα./ibna