Κοινή δήλωση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων EUMed7

Κοινή δήλωση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων EUMed7

Ο ευρωπαϊκός συντονισμός και η αλληλεγγύη είναι τα καλύτερα πλεονεκτήματά μας για να ξεπεράσουμε την άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζουμε. Εμείς, οι υπουργοί που είμαστε αρμόδιοι για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συναντηθήκαμε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4 Ιουνίου για να ενώσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση μαζί και να βγει από αυτήν ενωμένη και ισχυρότερη.

α) Η έξοδος από αυτήν την κρίση απαιτεί από κοινού ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, βασισμένο στην πραγματική αλληλεγγύη. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής και καλούμε όλους τους εταίρους της ΕΕ να εργαστούν για μια γρήγορη και φιλόδοξη συμφωνία σε αυτή τη βάση. Σε αυτές τις συζητήσεις, θα υπερασπιστούμε από κοινού έναν όγκο επιχορηγήσεων ανάλογων με το σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό σοκ και με την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Υπενθυμίζουμε τη γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία που υποστηρίζει επιχορηγήσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να παρέχει υποστήριξη το συντομότερο δυνατό στους τομείς, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο κλειδί κατανομής. Θα πρέπει να χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού για λογαριασμό της ΕΕ και να αποπληρώνεται μακροπρόθεσμα μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μέσω μιας συνολικής μεταρρύθμισης της πλευράς των εσόδων. Η ανάκαμψη πρέπει να συνάδει με τις ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κοινωνική ατζέντα. Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει αυτήν τη φιλοδοξία και την αλληλεγγύη, προκειμένου να συμβάλουν και οι δύο στην ανάκαμψη και να διατηρήσουν τις μακροχρόνιες προτεραιότητές μας.

β) Στην τρέχουσα φάση, πιστεύουμε ότι ο συντονισμός των εθνικών στρατηγικών εξόδου είναι το κλειδί για την επιτυχία στην καταπολέμηση της πανδημίας, ενώ επανεκκινώντας τις οικονομίες μας, επιστρέφοντας στην πλήρη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, επαναφέροντας σταδιακά και με ασφάλεια την ελευθερία των μετακινήσεων για τους πολίτες μας, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης, και με σεβασμό των θεμελιωδών κοινών αξιών μας.

Θα δώσουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην τουριστική βιομηχανία, η οποία απαιτεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εξασφάλιση ασφαλών ροών τουρισμού.

γ) Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση και απαιτεί μια ολοκληρωμένη, μόνιμη και πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή απάντηση. Προσβλέπουμε στην πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη, σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και να παρέχουμε προσαρμοσμένη βοήθεια στα περισσότερα κράτη μέλη που πλήττονται. Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό, προβλέψιμο και ανθεκτικό σύστημα που να μπορεί: να διαχειριστεί καταστάσεις κρίσης, δυσανάλογες πιέσεις και διαρθρωτικές ροές, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών κινήσεων. εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας του χώρου Schengen· προστασία εξωτερικών συνόρων · και παροχή πραγματικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η αυξημένη προσοχή στην εξωτερική διάσταση και η ισχυρή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης παραμένει επίσης βασική.

δ) Τονίζουμε τη στρατηγική σημασία της Νότιας Γειτονίας για την Ευρώπη. Καθώς αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις που επιδεινώνονται από τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας, η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στο πλευρό τους. Ζητούμε μια φιλόδοξη αναμόρφωση της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ με τα κατάλληλα μέσα και πόρους και να ευνοήσουμε μια περιφερειακή προσέγγιση. Από αυτήν την άποψη, προσβλέπουμε σε υπουργική συνάντηση ΕΕ-Νότιας Γειτονίας αργότερα φέτος, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θυμόμαστε επίσης την έναρξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης πριν από 25 χρόνια και της Ένωσης για τη Μεσόγειο πριν από 12 χρόνια.

ε) Όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνουμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και τη Δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ της 15ης Μαΐου 2020. Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και την Ελλάδα και καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και ιδίως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ. Μια ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα περιοχή της Μεσογείου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπης και είναι προς το συμφέρον της ΕΕ συνολικά.

στ) Θα πρέπει να αντλήσουμε όλα τα διδάγματα από αυτήν την κρίση για να ξανασκεφτούμε την Ένωσή μας. Είναι σαφές ότι πρέπει να οικοδομήσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, ιδίως στον τομέα της υγείας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις κρίσεις υγείας και να μειώσουμε την εξάρτηση της ΕΕ από ξένους προμηθευτές. Θα χρειαστεί επίσης να ενισχύσουμε την αυτονομία της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς για να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και να ενισχύσουμε τη βιομηχανική μας βάση, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ. Αυτό συνεπάγεται επίσης εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού για την υποστήριξη μιας ισχυρής, αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, προωθώντας παράλληλα τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών.

Στο ίδιο πνεύμα με τη Διακήρυξη του Schuman πριν από 70 χρόνια, η υπέρβαση αυτής της ιστορικής πρόκλησης θα απαιτήσει περισσότερη ευρωπαϊκή κυριαρχία, συγκεκριμένα επιτεύγματα και πραγματική αλληλεγγύη. Για να επιτύχουν σε αυτήν την προσπάθεια, οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν τη γνώμη τους και πρέπει να συμμετέχουν στενά σε αυτόν τον προβληματισμό.

Γι ‘αυτό υποστηρίζουμε τις τρέχουσες εργασίες για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει επίσημα το συντομότερο δυνατόν.

Σε όλες αυτές τις κοινές προτεραιότητες, πιστεύουμε ότι συνεργαζόμενοι με τη μορφή MED7 μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κρίσης, προς όφελος των πολιτών μας. Συνεπώς, θα εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας, ιδίως ενόψει του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικείμενης Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των χωρών της Νότιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ./ibna