Κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου ΕΕ, Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας

Κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου ΕΕ, Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας

Αντιπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας συναντήθηκαν για τον ετήσιο διάλογο της οικονομικής πολιτικής τους. Ο διάλογος στοχεύει στην προετοιμασία των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας για τη μελλοντική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 θέτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία σε παρόμοιες πρωτοφανείς σημαντικές υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί ο διάλογος οικονομικής πολιτικής σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις ενόψει μιας κοινής και συντονισμένης αντίδρασης στην κρίση.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ισχυρή αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας που έχουν επιδείξει, παρέχοντας ιατρική και οικονομική βοήθεια για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19 και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών της επιπτώσεων στην περιοχή.

Οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν τα μέτρα που έλαβαν τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19. Αναγνώρισαν επίσης ότι η θέσπιση προσωρινών μέτρων έκτακτης ανάγκης πρέπει να γίνει με διαφανή τρόπο και δεν πρέπει να υπονομεύει τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν πλήρως τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία στις αποφάσεις τους να επιτρέψουν στους αυτόματους δημοσιονομικούς σταθεροποιητές να αντιμετωπίσουν οικονομικές καταστροφές που προκλήθηκαν από κρίσεις το 2020.

Θεώρησαν επίσης σκόπιμο να λάβουν πρόσθετα μέτρα διακριτικής ευχέρειας για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση βραχυπρόθεσμα.

Κοιτώντας μπροστά πέρα ​​από τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο διάλογος οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολιτικής ενόψει της μεσοπρόθεσμης ανάκαμψης μετά την κρίση.

Τα μακροοικονομικά σενάρια και μέρος της διαρθρωτικής ανάλυσης που παρουσιάζονται στα Προγράμματα Οικονομικής Μεταρρύθμισης έχουν επηρεαστεί έντονα από την κρίση Covid-19. Επομένως, οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φετινή πολιτική καθοδήγησης θα επικεντρωθεί σε μέτρα που παρέχουν άμεση απάντηση στη δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική πολιτική για τον μετριασμό του αντίκτυπου της πανδημίας καθώς και στη μετάβαση από αυτά τα βραχυπρόθεσμα σε πιο διαρθρωτικά μέτρα για την προώθηση της μεσοπρόθεσμης ανάκαμψης.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των οικονομιών μακροπρόθεσμα, τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις. Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί δεόντως η προοπτική για την ισότητα των φύλων σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Η ισχυρή κυριότητα θα είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή της από κοινού συμφωνημένης πολιτικής καθοδήγησης.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους σε αυτήν τη διαδικασία επιτήρησης και ενθάρρυναν τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία να προωθήσουν την ισχυρή ανάκαμψη μέσω περαιτέρω βελτίωσης των μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών τους μεσοπρόθεσμα. Ο διάλογος θα συνεχιστεί το 2021, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής αυτών των συμπερασμάτων./ibna