Στο 1 δισ. ευρώ τα δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στο 1 δισ. ευρώ τα δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Περί το 1 δισ. ευρώ για εγγυήσεις δανείων και έως 250 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση της προμήθειας που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις που θα λάβουν εγγυημένα στο 80% δάνεια κεφαλαίου κίνησης πενταετούς διάρκειας, δίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», που θα συσταθεί με τη συμμετοχή των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η προμήθεια η οποία καταβάλλεται άπαξ με την εκταμίευση του δανείου ανέρχεται σε 0,25% για το πρώτος έτος, σε 0,50% για το δεύτερο και τρίτο έτος και σε 1% για το τέταρτο και πέμπτο έτος. Αντίστοιχα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η προμήθεια ανέρχεται σε 0,50%, 1% και 2%.

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν μετά τη σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών (ή η πρώτη εκταμίευση σε περιπτώσεις σταδιακών εκταμιεύσεων των δανείων αυτών).

Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του Δανείου. Η εγγύηση θα έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2026, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2025.

Επιλέξιμα Δάνεια

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις

I. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά τη σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με την τράπεζα και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.

III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων./ibna