Ανακοίνωση Eurogroup για το πρόγραμμα Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας

Ανακοίνωση Eurogroup για το πρόγραμμα Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας

Στις 23 Απριλίου 2020, οι ηγέτες προσυπέγραψαν τη συμφωνία της Ευρωομάδας (Eurogroup) της 9ης Απριλίου 2020 σε διευρυμένη σύνθεση σχετικά με τα τρία σημαντικά δίχτυα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη, συνολικού ύψους 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας την υλοποίησή τους έως την 1η Ιουνίου 2020. Οι ηγέτες συμφώνησαν ακόμη να εργαστούν για τη σύσταση ενός Ταμείου Ανάκαμψης, αναθέτοντας στην Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει επειγόντως πρόταση που να είναι ανάλογη με την πρόκληση. Το Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και να προετοιμάζει το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη.

Το Eurogroup χαιρετίζει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση SURE, καθώς και στα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ για τη σύσταση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, με στόχο τη στήριξη των ευρωπαίων εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ επιβεβαιώνει τη συμφωνία για την εγκαθίδρυση της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας του ΕΜΣ (ESM Pandemic Crisis Support) για τα αυτόνομα κράτη.

Συμφωνήσαμε σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους τυποποιημένους όρους της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης με την παραχώρηση του 2% του ΑΕΠ των αντίστοιχων μελών όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019, ως σημείο αναφοράς, με στόχο την υποστήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων δαπανών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης COVID-19. Χαιρετίσαμε επίσης τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις των θεσμών σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους, τις χρηματοδοτικές ανάγκες, τους κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο. Συμφωνούμε με την άποψη των θεσμών ότι όλα τα μέλη του ΕΜΣ πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για να λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, αναμένουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ να εγκρίνει ψήφισμα που θα επιβεβαιώνει τα παραπάνω, πολύ πριν από την 1η Ιουνίου 2020. Θα τηρηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης του ΕΜΣ.

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η μόνη προϋπόθεση για πρόσβαση στην πιστωτική γραμμή θα είναι τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που ΘΑ αιτούνται υποστήριξης να δεσμευτούν πως θα αξιοποιήσουν αυτήν την πιστωτική γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης COVID 19. Αυτή η δέσμευση θα αναλυθεί περεταίρω σε ένα μεμονωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της Πανδημίας που θα εκπονηθεί βάσει κοινού υποδείγματος, για κάθε διευκόλυνση που θα παρέχεται στο πλαίσιο της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας.

Συμφωνούμε ότι η παρακολούθηση και η επιτήρηση θα πρέπει να είναι ανάλογες με τη φύση του συμμετρικού «σοκ» που προκλήθηκε από τον ιό του COVID-19, και ανάλογες με τα χαρακτηριστικά και την αξιοποίηση της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας, σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ [1] και τη σχετική κατευθυντήρια γραμμή του ΕΜΣ. Χαιρετίζουμε την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει ένα απλοποιημένο πλαίσιο αναφοράς και παρακολούθησης, που περιορίζεται στις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης της Πανδημίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή της 7ης Μαΐου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Valdis Dombrovskis και του Επιτρόπου Paolo Gentiloni προς τον Πρόεδρο του Eurogroup. Ο ΕΜΣ θα εφαρμόσει επίσης το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για να διασφαλίσει την έγκαιρη αποπληρωμή της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας.

Συμφωνούμε με την πρόταση του ΕΜΣ σχετικά με τους κοινούς χρηματοοικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας. Αυτοί περιλαμβάνουν τη μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών για τα δάνεια και τους ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης προσαρμοσμένους στον ιδιάζοντα χαρακτήρα αυτής της κρίσης [2].

Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι η Στήριξη για την Κρίση της Πανδημίας είναι ιδιαίτερη, δεδομένου του εκτεταμένου αντίκτυπου της κρίσης COVID-19 σε όλα τα Μέλη του ΕΜΣ. Τα αιτήματα για συμμετοχή στη Στήριξη για την Κρίση της Πανδημίας θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΜΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ δύναται να αποφασίσει μέσω κοινής συμφωνίας να προσαρμόσει αυτήν την προθεσμία. Η πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με την πορεία της κρίσης. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα συνεχίσουν να δεσμεύονται να ενισχύσουν τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά θεμελιώδη, σύμφωνα με τα πλαίσια οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού και εποπτείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης όποιας τυχόν ευελιξίας επιτραπεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Η αρχική περίοδος διαθεσιμότητας για κάθε διευκόλυνση που θα παρέχεται στο πλαίσιο της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας θα ανέρχεται στους 12 μήνες, η οποία θα δύναται να παραταθεί δύο φορές για 6 μήνες, σύμφωνα με το τυπικό πλαίσιο του ΕΜΣ για εργαλεία προληπτικού χαρακτήρα.

Μετά από αίτημα στο πλαίσιο της Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας, οι θεσμοί αναμένεται να επιβεβαιώσουν τις αξιολογήσεις το συντομότερο δυνατόν και να προετοιμάσουν, σε συνεργασία με τις αρχές, το μεμονωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της Πανδημίας, με βάση το συμφωνημένο πρότυπο.

Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο για κάθε αίτημα, τα διοικητικά όργανα του ΕΜΣ θα εγκρίνουν τα μεμονωμένα Σχέδια Αντιμετώπισης της Πανδημίας, τις μεμονωμένες αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας και τις συμφωνίες διευκόλυνσης χρηματοοικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης του ΕΜΣ. /ibna