Βουλγαρία: Αυξήθηκε το μερίδιο του χρυσού στα αποθεματικά της Εθνικής Τράπεζας

Βουλγαρία: Αυξήθηκε το μερίδιο του χρυσού στα αποθεματικά της Εθνικής Τράπεζας

Το 2019, τα ακαθάριστα διεθνή αποθέματα μειώθηκαν ελαφρώς, με το σχετικό μερίδιο του χρυσού και των περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια να αυξάνεται, σε βάρος εκείνων σε ευρώ.

«Η λογιστική αξία των ακαθάριστων διεθνών αποθεματικών στο τέλος του 2019 ανέρχεται σε 24.835,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 236,6 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018 ή κατά 0,94%», αναφέρει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας.

Ο λόγος της μείωσης οφείλεται στην ανάληψη 906,5 εκατ. ευρώ από τους  λογαριασμούς των εμπορικών τραπεζών προς της Εθνική Τράπεζα.

Το σχετικό μερίδιο του χρυσού στα ακαθάριστα διεθνή αποθέματα αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2018, με τη μέση αξία του να είναι 7,11% κατά τη διάρκεια του έτους (έναντι 6,57% κατά μέσο όρο το 2018).

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Βουλγαρίας (ΑΕγχΠ) αυξήθηκε κατά 3,4% σε πραγματικούς όρους το 2019 (3,1% το 2018), με την ιδιωτική κατανάλωση να αντιπροσωπεύει την υψηλότερη συμβολή στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με την κρατική κατανάλωση και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να συμβάλουν λιγότερο.

Υπήρξε σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης για βουλγαρικά αγαθά και υπηρεσίες, αντανακλώντας κυρίως την ασθενέστερη ζήτηση από μεγάλους εμπορικούς εταίρους όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ και η Κίνα. Κάτω από την έντονη εγχώρια ζήτηση, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση.

Η σημαντική συμβολή στην αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία πραγματοποιήθηκε από τις κρατικές επενδύσεις ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών που συγχρηματοδοτήθηκαν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Οι τάσεις της αγοράς εργασίας παρέμειναν ευνοϊκές. Υπήρξε αύξηση στον πραγματικό μισθό ενώ η ανεργία μειώθηκε, με τον αριθμό των εργαζομένων να αυξάνεται κατά 0,3% (-0,1% το 2018), κυρίως λόγω της ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της NSI, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά μέσο όρο στο 4,2% το 2019 (από 5,2% το 2018). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Απασχόλησης σχετικά με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε επίσης να μειώνεται και έφτασε κατά μέσο όρο 5,7% το 2019 (6,2% το 2018).

Στο τέλος του 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή έφτασε το 3,1%, από τον Δεκέμβριο του 2018 (2,3%). Τα τρόφιμα (1,5 εκατοστιαίες μονάδες) και οι υπηρεσίες (0,8 εκατοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν σημαντικά στον πληθωρισμό από έτος σε έτος. Δεδομένου ότι τα καύσιμα των μεταφορών συνέβαλαν αρνητικά στον συνολικό πληθωρισμό για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου σε ευρώ σε ετήσια βάση στο τέλος του 2019 ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση θετικού πληθωρισμού σε αυτόν τον τομέα.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες σημείωσε σημαντική επιβράδυνση προς το τέλος του έτους σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018 και έφτασε το 2,9% κυρίως ως αποτέλεσμα της αναφερόμενης μείωσης των τιμών των υπηρεσιών οδικής ασφάλισης και τηλεπικοινωνιών και του χαμηλότερου πληθωρισμού στις υπηρεσίες μεταφορών./ibna