Μαυροβούνιο: Καθαρά κέρδη 4.7 εκ. ευρώ για την Κεντρική Τράπεζα το 2019

Μαυροβούνιο: Καθαρά κέρδη 4.7 εκ. ευρώ για την Κεντρική Τράπεζα το 2019

Το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου (CBCG), κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας συζήτησε και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου για το 2019, καθώς και την αναφορά του Ανεξάρτητου Ελεγκτή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του CBCG, ο Ανεξάρτητος Εξωτερικός Ελεγκτής έδωσε υψηλό βαθμό στις οικονομικές καταστάσεις της CBCG. Ο ελεγκτής επεσήμανε ότι «οι οικονομικές εκθέσεις παρέχουν μια συνοπτική εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της οικονομικής επίδοσης και των ταμειακών της ροών για ολόκληρο το έτος, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Επιπλέον, ο Ανεξάρτητος Εξωτερικός Ελεγκτής δεν προέβη σε συστάσεις σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις της Κεντρικής Τράπεζας κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του CBCG για το 2019.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για το 2019, τα συνολικά έσοδα του CBCG ύψους 18,3 εκατομμυρίων ευρώ ξεπέρασαν το στόχο κατά 16,15%, ενώ επίσης παρουσίασαν αύξηση κατά 9,42% σε σύγκριση με το 2018. Πράγματι, οι τάσεις στα λειτουργικά έξοδα επιβεβαίωσαν την ορθολογική λειτουργία του CBCG. Συγκεκριμένα για τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία αντιστοιχούν στο 84,12% των συνολικών δαπανών, εκτελέστηκαν στο επίπεδο του 2018, ενώ παράλληλα κατέγραψαν επίδοση 3,6% κάτω από το στόχο. Τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα ήταν χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα λόγω των μέτρων ορθολογικοποίησης και εσωτερικής οικονομίας που παρέμειναν σε ισχύ το 2019», σημειώνει το CBCG σε δελτίο Τύπου.

Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, το CBCG σημείωσε καθαρό κέρδος 4,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2019, νούμερο το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου, το CBCG ανακοίνωσε διανομή κερδών ύψους 6,3 εκατ. Ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση για τη διανομή του κέρδους του CBCG για το 2019, η οποία προβλέπει τη χορήγηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του Μαυροβουνίου. Το CBCG δεσμεύτηκε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης το συντομότερο δυνατόν πολύ πριν τη νόμιμη προθεσμία, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και την προτεραιότητα της καταπολέμησης της επιδημίας του κορωνοϊού.

Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση για την αύξηση του αρχικού κεφαλαίου της CBCG κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, εφαρμόζοντας πλήρως την υποχρέωση όπως ορίζεται από το νομικό πλαίσιο της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με το οποίο το βασικό κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, τα 16,16 εκατομμύρια ευρώ αρχικού κεφαλαίου που εξέλειπαν κατά την περίοδο 2010-2019 εξασφαλίστηκαν μέσα από τη διανομή των κερδών. /ibna