Βουλγαρία: Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Βουλγαρία: Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 24 Μαρτίου 2020, δημοσίευσε το νόμο για τα μέτρα και τις δράσεις κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που ανακοινώθηκε με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της 13ης Μαρτίου 2020.

Ο νόμος επιτρέπει στους στρατιωτικούς από τις ένοπλες δυνάμεις να διενεργούν ελέγχους για την ταυτοποίηση ενός προσώπου, να περιορίζουν την κίνηση ενός προσώπου μέχρι την άφιξη των οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών, για το οποίο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αρνήθηκε ή παρέλειψε να συμμορφωθεί με τα μέτρα του άρθρου 61 και 63 του Νόμου περί Υγείας, με την συμπλήρωση διπλότυπου  γραπτού πρωτοκόλλου για την παύση των οχημάτων μέχρι την άφιξη του Υπουργείου Εσωτερικών, τον περιορισμό της κίνησης προσώπων και οχημάτων σε σημεία ελέγχου και τη χρήση φυσικής δύναμης και βοηθητικών μέσων μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 λέβα για παραβίαση των αντι-επιδημικών μέτρων.

Οι περισσότεροι από τους κανόνες του νόμου ισχύουν αναδρομικά – από τις 13 Μαρτίου, και όλα τα υπόλοιπα από την 24η Μαρτίου. Μεταξύ αυτών που εισέρχονται σήμερα στον Ποινικό Κώδικα, περιλαμβάνουν τροποποιήσεις, οι οποίες προβλέπουν την τιμωρία της πώλησης αγαθών σε τιμή υψηλότερη από εκείνη που υπήρχε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης, καθώς και αύξηση του προστίμου σε 50.000 λέβα για εσφαλμένη πληροφόρηση από τα ραδιόφωνα, το τηλέφωνο ή άλλον τρόπο.

Δεν θα διενεργούνται κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών και ιατρικών ιδρυμάτων, καταβολές μισθών και συντάξεων, μέτρα ασφαλείας σε ιατρικές συσκευές και εξοπλισμό, καθώς και στην απογραφή κινητών και ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες, εκτός από τις υποχρεώσεις για τη συντήρηση, για ζημίες που προκλήθηκαν από παράνομο τραυματισμό και για απαιτήσεις για μισθούς.

Οι συμβολαιογραφικές διαδικασίες περιορίζονται σε επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής. Το Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο παρέχει συμβολαιογράφους με αναλογία τουλάχιστον ενός συμβολαιογράφου ανά 50.000 κατοίκους για την αντίστοιχη περιοχή.

Μέχρι την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν ισχύουν οι συνέπειες της καθυστερημένης πληρωμής στις υποχρεώσεις των ιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των κυρώσεων για καθυστερημένες πληρωμές, καθώς και οι μη χρηματικές συνέπειες όπως η πρόωρη εξόφληση, η καταγγελία της σύμβασης και η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Οι εργοδότες και οι ορίζουσες αρχές, ανάλογα με τον ειδικό χαρακτήρα της εργασίας και τη δυνατότητα εξασφάλισης αυτής, μπορούν να αναθέτουν κατ’ οίκον εργασία ή τηλεργασία χωρίς τη συγκατάθεσή των υπαλλήλων τους, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό. Οι όροι και προϋποθέσεις για την ανάθεση, την εκτέλεση και τον έλεγχο καθορίζονται με εντολή του εργοδότη ή της αρμόδιας αρχής.

Οι εργοδότες και οι ορίζουσες αρχές μπορούν να χορηγούν έως και το ήμισυ της ετήσιας αδείας μετ’ αποδοχών στον εργαζόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην εργασία των υπερωριών και η διάρκειά της δεν ισχύουν για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση που παρέχουν ή συνδράμουν στην παροχή ιατρικής βοήθειας, αντίστοιχα, σε δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι, λόγω των περιγραφών θέσης εργασίας τους ή των διαταγμάτων διαχείρησης τους, βοηθούν στην παροχή ιατρικής βοήθειας.

Οι αστυνομικοί και οι φορείς πυροπροστασίας και δημόσιας προστασίας εργάζονται υπερωριακά πέραν των ορίων του άρθρου. 187, παρ. 7 του Νόμου για το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από ρητή γραπτή συγκατάθεση του δημοσίου υπαλλήλου. Η έλλειψη συγκατάθεσης δεν αποτελεί λόγο πειθαρχικής δράσης.

Οι διατάξεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων δεν ισχύουν για: την αγορά από τις αναθέτουσες αρχές υλικών υγιεινής, απολυμαντικών, ιατρικών συσκευών και μέσων ατομικής προστασίας που είναι απαραίτητα για την παροχή αντι-επιδημικών μέτρων, αγορά ιατρικών συσκευών, ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού απαραίτητου για τη διάγνωση και θεραπεία μολυσμένων ασθενών, τα αναλώσιμα τους και δραστηριότητες σχετικές με την εφαρμογή, την ανάθεση δραστηριοτήτων διάθεσης φυτοφαρμάκων και νοσοκομειακών αποβλήτων σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 1 σχετικά με τις απαιτήσεις συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων στην επικράτεια των ιατρικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Τα φαρμακεία μπορούν να χορηγούν φάρμακα μόνο με συνταγογράφηση , χωρίς να υποβάλλουν τη συνταγή σύμφωνα με τα δεδομένα για τα χορηγούμενα φάρμακα που έχουν πρόσφατα καταχωρηθεί στο φυλλάδιο συνταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζει το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας μέχρι την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και δύο μήνες μετά την απόσυρσή του. .

Μέχρις ότου καταργηθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης με εντολή του Υπουργού Υγείας, μπορεί να απαγορευθεί η εξαγωγή φαρμάκων κατά την έννοια του νόμου για τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπους από το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Όποιος παραβιάζει την απαγόρευση της παραγράφου 1, τιμωρείται με πρόστιμο 10.000 λέβα, αντίστοιχα, επιβάλλεται χρηματική ποινή 50.000 λέβα και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης διπλασιάζονται τα πρόστιμα.

Εάν χρειαστεί, το Υπουργικό Συμβούλιο αναθέτει στην κρατική υπηρεσία κρατικών αποθεμάτων και αποθεμάτων πολέμου να επιθεωρήσει το κρατικό αποθεματικό για σιτηρά, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλα διαρκή τρόφιμα, ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, ιατρικά εφόδια και αλκοόλη και να εκπονήσει έκθεση και πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό την αξιολόγηση της πρόβλεψης για πρόσθετα αποθεματικά.

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί, με εντολή, να διενεργεί επιθεωρήσεις στην επικράτεια μιας περιοχής από κρατικούς επιθεωρητές υγείας ή από άλλο τομέα και / ή από κρατικούς υγειονομικούς επιθεωρητές του Εθνικού Κέντρου Ακτινολογίας και Ακτινοπροστασίας να παρακολουθούν αντι-επιδημικά μέτρα και περιορισμούς. Σε περίπτωση διαπιστωμένων παραβιάσεων, οι πράξεις επικύρωσης καταρτίζονται από τους κρατικούς υγειονομικούς επιθεωρητές που συμμετείχαν στην επιθεώρηση και τα ποινικά αδικήματα εκδίδονται από τον διευθυντή του περιφερειακού υγειονομικού ελέγχου στην επικράτεια του οποίου διενεργείται ο έλεγχος.

Ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών μπορεί με διαταγή να θεσπίσει προσωρινούς κανόνες σε σχέση με την κατάρτιση και την υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 1, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας, των ωρών εργασίας των διευθυντών και των ειδικών παιδαγωγών, των τεχνικών μέσων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της κατάρτισης και της υποστήριξης της προσωπικής ανάπτυξης./ibna