Κύπρος: Στο 7,1% η ανεργία το 2019

Κύπρος: Στο 7,1% η ανεργία το 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2019, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 449.784 άτομα ή 62,9% του πληθυσμού (άνδρες 68,8%, γυναίκες 57,6%) σε σύγκριση με 440.765 άτομα (62,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 .

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 421.303 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 59,0% (άνδρες 64,8%, γυναίκες 53,5%) σε σύγκριση με 407.382 άτομα (57,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.481 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,8%, γυναίκες 7,0%) σε σύγκριση με 33.383 άτομα (7,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Για ολόκληρο το 2019 το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,1% σε σύγκριση με 8,4% το 2018.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 76,0%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,7% και για τις γυναίκες 70,7%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ήταν 74,5% (άνδρες 80,2%, γυναίκες 69,3%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,4% σε σύγκριση με 61,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 18,9% και 2,7% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,8%, Βιομηχανία 17,1% και Γεωργία 2,1%. Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,1% της συνολικής απασχόλησης ή 46.610 άτομα (άνδρες 7,3%, γυναίκες 15,3%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2018 ήταν 11,2% (άνδρες 8,1%, γυναίκες 14,6%). Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,5% ή 364.233 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,1% (51.164 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,7% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,5% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,0% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,9%, γυναίκες 16,0%) σε σύγκριση με 20,6% (άνδρες 25,7%, γυναίκες 16,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 50,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 19,2% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 30,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2018 ήταν 53,7%, 14,2% και 32,1%./ibna