Moneyval: Σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη η Κύπρος

Moneyval: Σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη η Κύπρος

Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Moneyval για την Κύπρο όπου στην έκθεση των 280 σελίδων αναλύεται το επίπεδο συμμόρφωσης με τις 40 συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), το επίπεδο αποτελεσματικότητας του κυπριακού συστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και παρέχει συστάσεις για το πώς το σύστημα θα μπορούσε να ενισχυθεί.

Η γενική βαθμολογία που εξασφάλισε η Κύπρος στα 40 επί μέρους σημεία που αξιολογούνται κρίνεται ως ιδιαίτερα καλή παρόλο που εντοπίζονται και συγκεκριμένες αδυναμίες. Η Moneyval αξιολογεί τα επίπεδα συμμόρφωσης δίδοντας τέσσερις χαρακτηρισμούς για κάθε χώρα: «συμμορφούμενη», «συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό», «μερικώς συμμορφούμενη» και «μη συμμορφούμενη».

Ενδεικτικά στα 16 από τα 40 σημεία, η Κύπρος χαρακτηρίστηκε ως συμμορφούμενη, στα 22 σημεία ως «συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό», ενώ μόνο σε τρία σημεία χαρακτηρίστηκε ως «μερικώς συμμορφούμενη». Για κανένα σημείο που περιλαμβάνεται στις σχετικές 40 συστάσεις η Κύπρος δεν χαρακτηρίστηκε ως «μη συμμορφούμενη».

Στην έκθεση καταγράφονται πέντε σημαντικές θετικές εξελίξεις, ωστόσο υπάρχουν άλλα εννέα θέματα για τα οποία μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα και καταγράφονται ως παρατηρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα στις θετικές εξελίξεις αναφέρονται, η κατανόηση της Κύπρου στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχει ληφθεί αριθμός μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ορισμένων από τους κύριους κινδύνους.

Το καλό επίπεδο εγχώριας συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Αρχών τόσο σε θέματα πολιτικής όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η καλύτερη αποτελεσματικότητα στον μετριασμό των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, κάτι που οφείλεται στις πιο υγιείς εποπτικές πρακτικές της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Η υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των αρμόδιων Αρχών μέσω των λειτουργιών ανάλυσης και διάχυσης πληροφοριών της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Και τέλος η ανάπτυξη μηχανισμών που μπορούν να παρέχουν εποικοδομητική και έγκαιρη βοήθεια σε άλλες χώρες, σ επίσημη κι ανεπίσημη βάση.

Οι αδυναμίες που εμποδίζουν στην πλήρη συμμόρφωση της Κύπρου, εντοπίζονται από την Moneyval, στην ανεπάρκεια μέτρων από τις αρμόδιες Αρχές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος, κάτι που είναι απειλή για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην έλλειψη πολύ ενεργού ρόλο των Αρχών στη δέσμευση και κατάσχεση εσόδων που προήλθαν από εγκληματικές ενέργειες στο εξωτερικό, παρότι έχουν συμβάλει σημαντικά βοηθώντας τρίτες χώρες.

Η εξασφάλιση της διαφάνειας των νομικών προσώπων καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που δημιουργούνται από νομικά πρόσωπα.

Η αδυναμία στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων στον τομέα των εμπιστευμάτων και της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στο σύνολό τους, με επιπτώσεις  στη διαθεσιμότητα πληροφοριών για την πραγματική κυριότητα των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και στην αναφορά τυχόν ύποπτων συναλλαγών.

Στην ανάγκη βελτίωσης της εφαρμογής μια πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τομέα των εμπιστευμάτων και της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων καθώς έχει αυξηθεί από το πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Η μη σωστή αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων συνολικά.

Η αδυναμία από τους φορείς παροχής διοικητικών υπηρεσιών να αναγνωρίσουν περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που θέλουν να αποκρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα πίσω από πολύπλοκες δομές για να αποφύγουν κυρώσεις.

Και τέλος οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καθώς η εφαρμογή προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο βρίσκεται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο./ibna