Κύπρος: Μείωση των εισαγωγών κι αύξηση των εξαγωγών κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία τον Δεκέμβριο του 2019

Κύπρος: Μείωση των εισαγωγών κι αύξηση των εξαγωγών κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία τον Δεκέμβριο του 2019

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €702,7 εκ. σε σύγκριση με €858,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €397,8 εκ. σε σύγκριση με €400,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €304,8 εκ. σε σύγκριση με €458,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €249,2 εκ. σε σύγκριση με €167,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €110,5 εκ. σε σύγκριση με €62,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €138,7 εκ. σε σύγκριση με €104,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Δεκέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €158,1 εκ. σε σύγκριση με €333,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €101,5 εκ. σε σύγκριση με €16,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 ήταν €7.528,6 εκ. σε σύγκριση με €8.341,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019 ήταν €2.876,3 εκ. σε σύγκριση με €4.142,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.652,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €4.199,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €960,0 εκ. σε σύγκριση με €1.541,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €893,7 εκ. σε σύγκριση με €1.439,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €659,8 εκ. σε σύγκριση με €974,3 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €233,7 εκ. σε σύγκριση με €209,4 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €97,9 εκ. σε σύγκριση με €85,1 εκ. τον Νοέμβριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €135,8 εκ. σε σύγκριση με €124,3 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €89,3 εκ. σε σύγκριση με €76,4 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €6,5 εκ. σε σύγκριση με €5,9 εκ. τον Νοέμβριο του 2018./ibna