Η μείωση μερίσματος από το 10% στο 5% σε εταιρείες στην Ελλάδα

Η μείωση μερίσματος από το 10% στο 5% σε εταιρείες στην Ελλάδα

Εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2020 είναι αυτά που ευνοούνται από τις διατάξεις του νόμου με τις οποίες μειώνεται από 10% σε 5% ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων, με αντίστοιχη μείωση του συντελεστή παρακράτησης του συγκεκριμένου φόρου.

Ως εκ τούτου στα διανεμόμενα κέρδη ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, εφόσον η απόφαση έγκρισης διανομής (τρέχοντος ή προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανό τους έχει ληφθεί μετά την 1.1.2020. Έτσι, για κέρδη που διανέμουν με καταληκτική προθεσμία λήψης απόφασης έγκρισής τους πριν την 1.1.2020 εφαρμόζεται συντελεστής παρακράτησης 10%.

Εφόσον έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών ΕΠΕ ή ΙΚΕ το φορολογικό έτος 2019 με παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής τελεί υπό έγκριση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 5% και τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς.

Επίσης εφαρμόζεται στα κέρδη που διανέμουν ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, και κοινοπραξίες με διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη των υπόψη νομικών οντοτήτων είναι μετά την 1.1.2020. Ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) για κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Παλαιότερα έτη

Για τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και προσωρινές απολήψεις κερδών των εταιρειών αυτών, δεδομένου ότι ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, παρακρατείται φόρος με τον ισχύοντα συντελεστή τον χρόνο διανομής ή απόληψης (για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 5%).

Ειδικά για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την 1.1.2020 και εάν δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο, πραγματοποιείται μετά την 1.1.2020./ibna