Η Β-Ε απέχει πολύ από την εκπλήρωση των κριτηρίων για ένταξη στην ΕΕ

Η Β-Ε απέχει πολύ από την εκπλήρωση των κριτηρίων για ένταξη στην ΕΕ

Το Συμβούλιο χαιρετίζει τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζει ότι η Β-Ε δεν πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης και πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση των θεσμών της, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού και της προστασίας των μειονοτήτων.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επιτύχει ορισμένο βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας, ενώ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στη δημιουργία μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς και η ανταγωνιστικότητά της στην κοινή αγορά.

«Η πορεία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την εφαρμογή των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης πρέπει να βελτιωθεί. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη βρίσκεται συνολικά σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά το επίπεδο ετοιμότητάς της να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ένταξης στην ΕΕ και πρέπει να εντείνει σημαντικά τη διαδικασία ευθυγράμμισης με το κεκτημένο της ΕΕ και την εφαρμογή και επιβολή της συναφούς νομοθεσίας», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να καταβάλει συνεχείς προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των 14 βασικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην έκθεση της Επιτροπής. Αυτές οι βασικές προτεραιότητες, οι οποίες επικεντρώνονται στους τομείς της δημοκρατίας και της λειτουργικότητας του κράτους, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, πρέπει να εκπληρωθούν.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα εξεταστεί τελικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες πρακτικές, τη στιγμή που η Επιτροπή έχει αξιολογήσει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επιτύχει τον απαιτούμενο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης και έχει ανταποκριθεί ιδίως στις βασικές προτεραιότητες που καθορίζονται.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να επικεντρώσει τις ετήσιες εκθέσεις της για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αρχής γενομένης από αυτή του 2020, σχετικά με την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τέλος, χαιρετίζει τον διορισμό του προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και προτρέπει τα εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τις βασικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής, σύμφωνα με τις νόμιμες προσδοκίες των πολιτών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης να προχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως ενιαίας, ενωμένης και κυρίαρχης χώρας, ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε. /Ibna