Μαυροβούνιο: Η Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τη δανειακή πολιτική

Μαυροβούνιο: Η Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τη δανειακή πολιτική

Η Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου (CB) επεξεργάζεται τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την αναθεώρηση, δηλαδή την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων σε 13 τράπεζες -δάνεια, υποχρεωτικά αποθεματικά και εξασφαλίσεις. Εκπρόσωποι της CB δήλωσαν ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η επισκόπηση της ποιότητας συζητήθηκε σε συνάντηση στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο. Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στον διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της αντιπροσωπείας της χώρας με επικεφαλής τον διοικητή Radoje Žugić.

Δάνεια αξίας πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν στην οικονομία και τους πολίτες. Τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, οι τράπεζες έχουν χορηγήσει συνολικά 3,03 δισ. ευρώ.

Εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου αναφέρουν ότι η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται διάφορα στοιχεία: τον έλεγχο της ποιότητας και της επάρκειας των χρησιμοποιούμενων εκτιμήσεων της αξίας του ενεργητικού και των μερών της εξασφάλισης, καθώς και πρακτικών μείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών. Ανεξάρτητα άτομα με υψηλή επαγγελματική φήμη θα συμμετέχουν στη διαδικασία.

«Για να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας, τα σχέδια και τη δυναμική, η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποίησε συνάντηση με τους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών», επεσήμαναν οι εκπρόσωποι της CB.

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή εξωτερικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

Βάσει των αποτελεσμάτων θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της απορρόφησης δυνητικών ελλείψεων κεφαλαίου που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση. Σύμφωνα με την καλύτερη διεθνή πρακτική, η Κεντρική Τράπεζα έχει συγκροτήσει ομάδες εργασίας για την εφαρμογή της αναθεώρησης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR).

Τα σχέδια προετοιμάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου των τραπεζών, ιδίως στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Η Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου εργάζεται σκληρά για τη βελτίωση των θεσμών και του προσωπικού στον τομέα της εποπτείας. Η εποπτική δομή της CB ενισχύθηκε περαιτέρω με τη σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας, η οποία έχει ως ρόλο τη στήριξη της ανώτατης διοίκησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Ένας τομέας ελέγχου έχει δημιουργηθεί με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και την συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών των τραπεζών. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα τμήμα για την παρακολούθηση των κανονισμών της ΕΕ και των διεθνών προτύπων στον τραπεζικό τομέα, καθώς και ένα τμήμα για μέτρα και αξιολόγηση της εναρμόνισης με τους κανονισμούς. /Ibna