Κοσσυφοπέδιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνουν συμφωνία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Κοσσυφοπέδιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνουν συμφωνία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενέκρινε τη συμφωνία εφαρμογής κοινού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια με τον υπουργό Εσωτερικών του Κοσσυφοπεδίου Ekrem Mustafa.

Η ρύθμιση προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις προτεραιότητας που θα πρέπει να λάβουν οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου κατά τη διάρκεια των ετών 2019 και 2020 και καλύπτει και τους πέντε στόχους του κοινού σχεδίου δράσης (PDF), το οποίο εγκρίθηκε από την ΕΕ και τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων τον Οκτώβριο του 2018, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δελτίο Τύπου.

Οι δράσεις προτεραιότητας που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν:

-Εστίαση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η επιστροφή των ξένων τρομοκρατικών αγωνιστών και των μελών των οικογενειών τους. Αυτό περιλαμβάνει τη συστηματική διερεύνηση και δίωξη εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται από αλλοδαπούς τρομοκράτες. Προγράμματα αποδέσμευσης, αποκατάστασης και επανένταξης εντός και εκτός των φυλακών. Την ανταλλαγή διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τρομοκράτες που επιστρέφουν στο Κοσσυφοπέδιο με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

-Υποστήριξη των διαρθρωτικών μέτρων, όπως ο συντονισμός για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, μια βελτιωμένη διάρθρωση στην ανάλυση αξιολόγησης απειλών του Κοσσυφοπεδίου και η δημιουργία ενός μηχανισμού για νέα τοπικά σχέδια πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού.

-Εστίαση στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ελλείψεων στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνων σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και μέτρα για την ενθάρρυνση της διερεύνησης και δίωξης των χρηματοδοτικών πτυχών των περιπτώσεων τρομοκρατίας.

Οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου σκοπεύουν να υποβάλλουν ανά διετία στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. Η ρύθμιση αναφέρει επίσης την προβλεπόμενη υποστήριξη της Επιτροπής στο θέμα αυτό./ibna