Έρχονται μειώσεις φόρων στα ακίνητα

Έρχονται μειώσεις φόρων στα ακίνητα

Σε επιπλέον μείωση των συντελεστών στη φορολογία ακινήτων και το 2020 αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, συνδέοντας τη μείωση αυτή με την επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών και την ταυτόχρονη επέκτασή τους σε περιοχές που σήμερα εξαιρούνται.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, έως τον Μάιο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδιαμόρφωσης του συστήματος των αντικειμενικών τιμών, η οποία περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης ανά τ.μ. και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών ζώνης, ώστε να προκύπτουν φορολογητέες αξίες ακινήτων κοντά στα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς, αλλά και την επέκταση του συστήματος των τιμών ζώνης σε περιοχές που σήμερα εξαιρούνται.

Από εκεί και πέρα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του συστήματος των αντικειμενικών τιμών και ανάλογα με το μέγεθος των μεταβολών που θα σημειωθούν στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων θα ακολουθήσουν τροποποιήσεις στις βασικές παραμέτρους υπολογισμού των φόρων που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων. Δηλαδή, θα γίνουν παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες με βάση τις οποίες προσδιορίζονται ο κύριος ΕΝΦΙΑ ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ και οι λοιποί φόροι κεφαλαίου, δηλαδή οι φόροι μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων.

Οι παρεμβάσεις στις ισχύουσες διατάξεις για τη φορολογία ακινήτων θα έχουν ως στόχους την αποτροπή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων σε όσες περιοχές της χώρας οι αλλαγές στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, καθώς και τη μείωση των επιβαρύνσεων σε όσες περιοχές θα προκύψουν μικρές αυξήσεις, μηδενικές μεταβολές ή μειώσεις φορολογητέων αξιών.

Στόχος είναι οι αυξήσεις των φορολογητέων αξιών των ακινήτων να μην οδηγήσουν σε άνοδο των φορολογικών επιβαρύνσεων, σχεδιάζονται παρεμβάσεις εξομάλυνσης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν τη μορφή αυξήσεων σε υφιστάμενα αφορολόγητα όρια, τροποποιήσεων σε υφιστάμενα φορολογικά κλιμάκια και μειώσεων σε φορολογικούς συντελεστές. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν, στις κλίμακες υπολογισμού του κύριου και του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, στα αφορολόγητα όρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης και στα κλιμάκια και τους συντελεστές υπολογισμού των φόρων μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών./ibna