Στα 532,7 εκατ. ευρώ οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019

Στα 532,7 εκατ. ευρώ οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τους πρώτους επτά μήνες του 2019 ανήλθαν σε 532,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,9 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB) στις 19 Σεπτεμβρίου. Την ίδια περίοδο του 2018 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 169,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το αρχικό ποσό που ανακοινώθηκε από την BNB το προηγούμενο έτος ήταν 219,9 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αργότερα.

Οι επενδύσεις στα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, παρουσίασαν καθαρή εκροή 333,6 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με καθαρή εκροή 9,4 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη παρουσίασαν καθαρή εκροή ύψους 72,1 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι εισροής 26,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από εταιρείες του εξωτερικού κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους ανήλθαν σε 3,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 12,9 εκατομμυρίων ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2018.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 938,4 εκατομμύρια ευρώ εισροές επενδύσεων ως χρεωστικούς τίτλους που καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ιδιοκτητών ξένων επενδυτών τους, σε σύγκριση με 152,4 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018. Τέτοιες χρηματοοικονομικές ροές περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά δάνεια, πιστώσεις των προμηθευτών και χρεόγραφα, ανέφερε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019 προήλθε από την Ολλανδία (221 εκατομμύρια ευρώ), τη Γερμανία (188,6 εκατομμύρια ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (103,8 εκατομμύρια ευρώ). Σημαντικές καθαρές εκροές καταγράφηκαν προς στην Ιταλία (-62,5 εκατ. Ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 231 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του 2019, σε σύγκριση με 130,6 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δήλωσε η BNB./ibna