Στα 457,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία το πρώτο εξάμηνο του 2019

Στα 457,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία το πρώτο εξάμηνο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 457,1 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 0,8 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB) στις 19 Αυγούστου. Κατά την ίδια περίοδο του 2018 το ΑΕΠ ήταν 152,6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το αρχικό ποσό που ανακοινώθηκε από την BNB το προηγούμενο έτος ήταν 246,2 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω προς τα κάτω αργότερα.

Οι επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, παρουσίασαν καθαρή εκροή ύψους 687,6 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με καθαρή εκροή 192,6 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη παρουσίασαν καθαρή εισροή ύψους 48,5 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι εισροής 76,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από ξένες εταιρείες ανήλθαν συνολικά σε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 1,096 δισ. ευρώ εισροή επενδύσεων ως χρεόγραφα που καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ιδιοκτητών ξένων επενδυτών τους, συγκριτικά με τα 268,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2018. Τέτοιες χρηματοοικονομικές ροές περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά δάνεια , πιστώσεις προμηθευτών και χρεωστικούς τίτλους, ανέφερε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 προήλθε από τη Γερμανία (125 εκατομμύρια ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (119,3 εκατομμύρια ευρώ) και την Ολλανδία (101,7 εκατομμύρια ευρώ). Σημαντικές καθαρές εκροές καταγράφηκαν προς την Ιταλία (-75,9 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 170,3 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σύγκριση με 178,2 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της BNB./ibna