Ολοένα και μειώνονται τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας

Ολοένα και μειώνονται τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας

Στο 1,39% περιορίστηκε κατά το 2018 το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού, καθώς ο βραχυχρόνιος εσωτερικός δανεισμός, δηλαδή η άντληση κεφαλαίων με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, πραγματοποιήθηκε με μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού κάτω της μίας ποσοστιαίας μονάδας, και συγκεκριμένα συγκρατήθηκε στο 0,93%. Όσον αφορά δε την μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού για το 2018, αυτή διαμορφώθηκε στα 19,8 έτη, κάτι που επιτρέπει μια συγκριτικά ευχερέστερη εξυπηρέτηση του συνολικού δημόσιου χρέους από τις δημοσιονομικές αρχές.

Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του ΟΔΔΗΧ για το ελληνικό χρέος, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού το 2018 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν σε 10.310 εκατ. ευρώ και καλύφθηκαν:

  • Από δανεισμό ύψους 34.640 εκατ. ευρώ.
  • Εσοδα από αποκρατικοποιήσεις (πώληση μετοχών) 752 εκατ. ευρώ.
  • Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 789 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 26.819 εκατ. ευρώ, έναντι 948 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 25.871 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι εκδόσεις χρέους 34.640 εκατ. ευρώ αποτελούνται από:

  • Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του ESM εντός του έτους ανήλθαν σε 21.700 εκατ. ευρώ, με μεσοσταθμικό κόστος 1,43%.
  • Έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3.000 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 15.2.2025 και απόδοσης 3,50%, με τιμή έκδοσης 99,236%, άρα ταμειακή εισροή 2.977 εκατ. ευρώ.
  • Από Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 36 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο στο 1,771%.
  • Από καθαρές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 337 εκατ. ευρώ. Οι μεικτές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 13 και 26 εβδομάδων και 52 εβδομάδων για το 2018 είχαν μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού 0,93%.
  • Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού για το 2018 διαμορφώθηκε στα 19,8 έτη ενώ το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού -εκτός των συμφωνιών repo- διαμορφώθηκε σε 1,39%./ibna