Ενέργεια: Η Σερβία βρίσκεται πολύ πίσω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενέργεια: Η Σερβία βρίσκεται πολύ πίσω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Σερβία σημείωσε περιορισμένη πρόοδο στον τομέα της ενέργειας, ενώ οι τομείς πολιτικής περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής δεν έχουν ακόμη λάβει την προσοχή που τους αρμόζει επισημαίνει η τελευταία ετήσια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην χώρα.

Ειδικότερα, η Σερβία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προωθήσει τις επενδύσεις ούτως ώστε να υποστηρίξει έργα ενεργειακής απόδοσης, με την καθιέρωση ενός βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την εισαγωγή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που να αντικατοπτρίζουν το κόστος, λαμβάνοντας όμως πλήρως υπόψη τις επενδυτικές ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση.

Το 2017, η μη ρυθμιζόμενη αγορά αντιπροσώπευε το 44,4% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ρυθμιζόμενη αγορά είναι αυτή που εποπτεύεται ή ελέγχεται σε κάποιο βαθμό από το κράτος ή έναν συγκεκριμένο δημόσιο φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαχωρισμός της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας και του διαχειριστή του δικτύου διανομής Elektroprivreda Srbije (EPS) έχει ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του λειτουργικού διαχωρισμού που σχετίζεται με την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η ενεργειακή συμφωνία ανάμεσα στην Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ενώ η Σερβία θα πρέπει να δημιουργήσει περιφερειακά συντονισμένους πλειστηριασμούς με τους γείτονες της στα Δυτικά Βαλκάνια.

Επίσης, ο λειτουργικός διαχωρισμός του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Elektromreža Srbije (EMS) πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα.

Τέλος, όσον αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η υιοθέτηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα βιοκαύσιμα εξακολουθεί να εκκρεμεί, όπως και η πραγματική χρήση τους στον τομέα των μεταφορών.

Η Σερβία έχει κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, φαίνεται ωστόσο ότι η πρόοδος υπήρξε περιορισμένη όσον αφορά στην περαιτέρω ευθυγράμμιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ε.Ε./ibna