Κομισιόν: Θετική σύσταση στην αίτηση ένταξης της Β-Ε

Κομισιόν: Θετική σύσταση στην αίτηση ένταξης της Β-Ε

«Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη δεν πληροί ακόμη επαρκώς τα κριτήρια σχετικά με τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993. Πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ικανοποιήσει επαρκώς τα κριτήρια αυτά», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γνωμοδότησή της σχετικά με την αίτηση ένταξης της Β-Ε στην Ε.Ε..

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, Johannes Hahn δήλωσε σχετικά ότι οι συνομιλίες για την ένταξη της Β-Ε στην Ε.Ε. πρέπει να ξεκινήσουν όταν το κράτος επιτύχει τον απαραίτητο βαθμό συμμόρφωσης με τα μέλη και τα πολιτικά κριτήρια.

Τον Φεβρουάριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε πάνω από 3.000 ερωτήσεις στις αρχές της Β-Ε προκειμένου να αποκτήσει μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασης στη χώρα, της δομής της, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και του τρόπου λειτουργίας της χώρας.

Η Β-Ε πρέπει να ευθυγραμμίσει το συνταγματικό της πλαίσιο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα των θεσμών της προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει υποχρεώσεις της ΕΕ, ανέφερε η Επιτροπή. Το έγγραφο τόνισε ιδιαίτερα ότι η χώρα πρέπει να βελτιώσει το εκλογικό της πλαίσιο και τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, καθώς και την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρημάτων και της τρομοκρατίας.

Σχετικά με τα οικονομικά κριτήρια, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Β-Ε πέτυχε ορισμένο βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας.

«Ωστόσο, για να γίνει μια λειτουργική οικονομία, κριτήριο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993, η Β-Ε πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του δημόσιου τομέα, ιδίως των δημόσιων επιχειρήσεων», σημείωσε η Επιτροπή.

Πρέπει να βελτιωθεί το ιστορικό της χώρας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και ιδίως αναφορικά με τη θέσπιση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Συμφωνίας και την έγκριση ενός εθνικού σχεδίου για την υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ.

Είναι σε γενικές γραμμές «σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά το επίπεδο ετοιμότητάς της να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ένταξης στην ΕΕ και πρέπει να εντείνει σημαντικά τη διαδικασία ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την εφαρμογή και επιβολή της συναφούς νομοθεσίας».

«Η ένταξη της Β-Ε θα έχει περιορισμένο συνολικό αντίκτυπο στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της Ένωσης να διατηρήσει και να εμβαθύνει την ανάπτυξή της».

Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως «κάποια ζητήματα λειτουργικότητας εντός της Β-Ε, τα οποία σχετίζονται ιδίως με τη διαδικασία εσωτερικής λήψης αποφάσεων, καθώς και η αβεβαιότητα και οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης της χώρας σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε., ιδίως για θέματα που απαιτούν ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ».

«Ως εκ τούτου, η Β-Ε θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία αντιμετώπισης των ζητημάτων λειτουργικότητας προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ένταξης στην ΕΕ και να αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις της», αναφέρει η Ε.Ε.στην έκθεση. της

Ο Ειδικός Εισηγητής για τη Β-Ε, Cristian Dan Preda, δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος από τη θετική γνώμη της Επιτροπής για τη Β-Ε και ότι ελπίζει ότι η βαλκανική χώρα θα αποκτήσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ./ibna