Αυξάνονται οι δαπάνες σε Υγεία και Παιδεία

Αυξάνονται οι δαπάνες σε Υγεία και Παιδεία

Ολοένα και πιο βελτιωμένη εμφανίζεται να είναι η εικόνα δια τις δαπάνες που δίνονται από την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για την Παιδεία όσο και την Υγεία, σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια της κρίσης.

H συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες Υγείας, όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές δαπάνες, μειώθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο 2010-2014 (σωρευτική μείωση 7,4 δισ. ευρώ) ως αποτέλεσμα των οριζόντιων περικοπών που επιβλήθηκαν κατά τα δυο πρώτα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής. Το 2015 η πτωτική αυτή πορεία διακόπτεται οπότε και καταγράφεται αύξηση κατά 1,7% και το 2016 κατά 1,9%. Έτσι, οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ για το έτος 2015 διαμορφώθηκαν στο 8,19% και το 2016 στο 8,45%.

Η μείωση των συνολικών δαπανών για την Υγεία κατά τη διάρκεια της κρίσης οδήγησε στη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες. Η συνολική συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της Υγείας είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Το 2014 καταγράφεται η χαμηλότερη δημόσια χρηματοδότηση για την Υγεία τόσο σε σχετικούς όσο και απόλυτους όρους (8.267,0 εκατ. ευρώ ή 58,2% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία) ενώ από το 2015 αρχίζει να αναστρέφεται η αρνητική πορεία. Το 2016 η δημόσια χρηματοδότηση ανήλθε σε 9.034,7 εκατ. ευρώ και το μερίδιό της στο σύνολο των δαπανών για την Υγεία διαμορφώθηκε σε 61,35% καταγράφοντας αύξηση κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Ελλάδα η δημόσια χρηματοδότηση των δαπανών για την Υγεία ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ήταν διαχρονικά από τις χαμηλότερες στην ΕΕ-28, ακόμα και πριν από την έναρξη της κρίσης. Η περαιτέρω μείωση της δημόσιας δαπάνης είχε σαν αποτέλεσμα την μετακύληση του κόστους στα νοικοκυριά και την αύξηση των ιδιωτικών πληρωμών, που ως  ποσοστό της συνολικής δαπάνης (34.3%) για την Υγεία είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Αύξηση σε έρευνα και ανάπτυξη

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την Εκπαίδευση αφορούν τόσο στις δαπάνες για όλα τα επίπεδα Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Μετα-δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια) όσο και στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής οι δαπάνες για την Παιδεία υπέστησαν σημαντικές μειώσεις. Την περίοδο 2010-2014 σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες περικοπές που σωρευτικά ανήλθαν σε 16,4%, ενώ τη διετία 2015-2016 οι μειώσεις άρχισαν να περιορίζονται συνέπεια της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.

Οι δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα το 2017 ανήλθαν σε 2.033,0 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 278,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Ο Δείκτης Έντασης Δαπανών Ε&Α (δαπάνες Ε&Α ως % ΑΕΠ) αυξήθηκε περαιτέρω από 1,01% το 2016 σε 1,14% το 2017.

Η αυξητική πορεία των δαπανών για Ε&Α, τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, κατά την τελευταία τριετία 2015-2017, δείχνουν ότι η Ελλάδα θα επιτύχει τον εθνικό στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για Δείκτη Έντασης Ε&Α ίσο με 1,2% το 2018./ibna