Στην ελληνική Βουλή η Αναπτυξιακή τράπεζα με “προίκα” 5 δισ.

Στην ελληνική Βουλή η Αναπτυξιακή τράπεζα με “προίκα” 5 δισ.

Από τη μετατροπή του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) θα προκύψει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΛΛΑΤ), όπως ορίζει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή στη βουλή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η ΕΛΛΑΤ θα προικοδοτηθεί με κονδύλια ύψους 5 δισ. ευρώ τα οποία με τη σχετική μόχλευση θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κονδύλια αυτά προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΑΤ δεν θα παρέχει απ’ ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων.

Ανώνυμη εταιρεία

Όπως ορίζει το σχέδιο νόμου, η ΕΛΛΑΤ θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, με τον περιορισμό ότι η γενική συνέλευση δεν θα μπορεί να τροποποιεί τα καταστατικά άρθρα που προβλέπουν την επωνυμία, τη διάρκεια και την πλειοψηφική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 50% συν μία μετοχή.

Εκτός από χρηματοδότηση, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η ΕΛΛΑΤ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Ως προς τη χρηματοδοτική διάσταση, η δράση της ΕΛΛΑΤ συνίσταται κυρίως σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης μέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, καθώς και μέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, επιχορηγήσεις και συνεπένδυση.

Τεχνογνωσία

Στο πλαίσιο αυτό, θα διαχειρίζεται μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία θα οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Δημοσίου και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συμβουλευτική διάσταση της δράσης της Αναπτυξιακής, συνίσταται σε συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, αναφορικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη διοίκηση καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση μεταξύ άλλων των διαθέσιμων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού, των μηχανισμών παραγωγής και των τεχνικών εμπορικής προώθησης, ενώ θα προχωρά στην εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων./ibna