Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Αλβανία πρέπει να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Αλβανία πρέπει να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων

Στην τέταρτη γνωμοδότησή της για την Αλβανία, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (FCNM) προτρέπει τα Τίρανα να θέσουν σε εφαρμογή τo νόμο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων μέσω της θέσπισης περαιτέρω νομοθεσίας.

Εξετάζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε και παρέχοντας συστάσεις βάσει της επίσκεψης του περασμένου έτους, η Επιτροπή επιμένει ότι πρέπει να τηρηθεί αυστηρά η αρχή της ελεύθερης αυτοδιάθεσης και ότι οι αρχές πρέπει να σταματήσουν να βασίζονται αποκλειστικά στα αρχειακά δεδομένα και στο ληξιαρχικό μητρώο για την εξακρίβωση των αυτόβουλων δηλώσεων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.

Οι Ρομά και οι Αιγύπτιοι εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες και διακρίσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη καθώς και την προώθηση της ένταξής τους στην κοινωνία.

Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2016-2020 με στόχο την ένταξη των Ρομά και των Αιγυπτίων.

Η γνωμοδότηση επισημαίνει επίσης την ανάγκη να παρέχονται στις αριθμητικά μικρότερες εθνικές μειονότητες πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαρκής προμήθεια σχολικών βιβλίων.

Άλλες συστάσεις περιλαμβάνουν την εξασφάλιση κεφαλαίων για έργα υποδομής που επηρεάζουν τις εθνικές μειονότητες, την προστασία των γυναικών και των παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινότητες από την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε νομική βοήθεια και δικαιοσύνη, τη διεύρυνση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις μειονοτικές γλώσσες, την εξουσιοδότηση των κοινοτικών συμβουλίων να αποφασίζουν για τη χρήση των μειονοτικών γλωσσών στις σχέσεις με τις διοικητικές αρχές και για τοπογραφικές ενδείξεις, τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Εθνικών Μειονοτήτων, και την αναθεώρηση του νόμου για τις εθνικές μειονότητες με στόχο τη σύσταση συμβουλευτικών μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο./ibna