Το ΔΝΤ εκτοξεύει νέα προειδοποίηση για την Αλβανία σχετικά με την Δημόσια-Ιδιωτική Συνεργασία (PPPs)

Το ΔΝΤ εκτοξεύει νέα προειδοποίηση για την Αλβανία σχετικά με την Δημόσια-Ιδιωτική Συνεργασία (PPPs)

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε τη Διαβούλευση με την Αλβανία, βάσει του Άρθρου IV του 2018.

Η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας είχε ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς η χώρα έχει επωφεληθεί από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και από την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εμπορικών εταίρων της. Η ανάπτυξη εκτιμάται σε 4,2% το 2018 και αναμένεται να παραμείνει κοντά σε αυτό το επίπεδο μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από ισχυρότερες εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, και επενδύσεις σε υποδομές. Η συναλλαγματική ισοτιμία έχει αυξηθεί απότομα από τον Μάρτιο του 2018, ασκώντας καθοδική πίεση στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά για να φθάσει το στόχο του 3% έως το 2021. Η δημοσιονομική πολιτική ήταν γενικά ουδέτερη το 2018 και, ελλείψη πρόσθετων μέτρων, αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Τον Οκτώβριο, οι αρχές εξέδωσαν με επιτυχία ένα ευρωομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με επταετή διάρκεια, με ευνοϊκό επιτόκιο 3,50%. Καθώς τα μεγάλα ενεργειακά έργα που απαιτουν έντονες εισαγωγές μειώνονται, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να περιοριστεί σε περίπου 6% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Παρόλο που το τραπεζικό σύστημα είναι καλά κεφαλαιοποιημένο και υπάρχει ρευστότητα, η παροχή πιστώσεων για τη στήριξη επιχειρηματικών επενδύσεων παρέμεινε αδύναμη. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μειώθηκε στο 13% περίπου, αλλά παραμένουν τσέπες ευπάθειας.

Μεσοπρόθεσμα, οι κίνδυνοι παρουσιάζουν κλίση προς τα κάτω. Η Αλβανία εκτίθεται εκτεταμένα στους αυξανόμενους κινδύνους για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, κυρίως στους κύριους εμπορικούς της εταίρους. Μια κάμψη στις χώρες αυτές θα μπορούσε να μετατραπεί σε χαμηλότερες εξαγωγές, εμβάσματα και άμεσες ξένες επενδύσεις. Επιπλέον, η αναμενόμενη αύξηση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών θα αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης της Αλβανίας. Στην εγχώρια πλευρά, το δημόσιο χρέος είναι υψηλό, ενώ η χαμηλή εγχώρια αποταμίευση και η απουσία μεγάλων θεσμικών επενδυτών ενισχύουν την εξάρτηση από ξένες πηγές χρηματοδότησης. Η αυξανόμενη εξάρτηση από τις PPPs για έργα υποδομής είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Οι εγχώριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν επίσης τον αντίκτυπο της ξηρασίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας κινδύνους για τον προϋπολογισμό.

Αξιολόγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Οι εκτελεστικοί διευθυντές συμφώνησαν με την ώθηση της αξιολόγησης του προσωπικού. Επικρότησαν τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας. Οι διευθυντές ενθάρρυναν τις αρχές να χρησιμοποιήσουν το σημερινό ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για την περαιτέρω προώθηση πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την εδραίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας, την οικοδόμηση buffer και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Οι διευθυντές ενθάρρυναν την περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση για να δημιουργήσουν ισχυρότερα αποθέματα. Ως εκ τούτου, συνέστησαν τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος περαιτέρω και την επιτάχυνση της μείωσης του δημόσιου χρέους, μεταξύ άλλων μέσω ισχυρότερων μέτρων για τα έσοδα. Οι διευθυντές χαιρέτισαν το στόχο των αρχών να επιτύχουν ένα απλό και προβλέψιμο φορολογικό σύστημα και τους ενθάρρυναν να επικεντρωθούν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην αποφυγή ad-hoc φορολογικών μέτρων που δημιουργούν στρεβλώσεις στο φορολογικό σύστημα.

Οι σύμβουλοι συνέστησαν να συμπεριληφθούν δημοσιονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Τόνισαν την ανάγκη να εδραιωθούν και να ενισχυθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων και υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης της αποδοτικής αξιοποίησης των έργων ΣΔΙΤ μέσω ανταγωνιστικών προσφορών. Οι διευθυντές ζήτησαν επίσης αποφασιστικά μέτρα για την ανάσχεση της συνεχιζόμενης συσσώρευσης των καθυστερούμενων οφειλών της κυβέρνησης, καθώς αυτοί βλάπτουν την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στον δημόσιο τομέα.

Οι διευθυντές συμφώνησαν ότι η διευθέτηση της νομισματικής πολιτικής παραμένει κατάλληλη. Θεώρησαν ότι η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να παραμείνει εξαρτώμενη από τα δεδομένα, με στόχο την επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Οι διευθυντές χαιρέτισαν τη δέσμευση των αρχών να διατηρήσουν την ευελιξία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και συμφώνησαν ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι προσωρινές και να περιορίζονται στην πρόληψη των ατασθαλών συνθηκών της αγοράς και στην αποσταθεροποίηση του πληθωρισμού.

Οι σύμβουλοι ζήτησαν ισχυρά μέτρα για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στην πιστωτική επέκταση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής μετάδοσης. Ενθάρρυναν τις αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή μέτρων αποευρωματοποίησης και να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικές αδυναμίες στην παροχή πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των καθεστώτων αφερεγγυότητας θα είναι χρήσιμη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι διευθυντές τόνισαν ότι οι αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική εποπτεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης δομής του τραπεζικού τομέα. Ενθάρρυναν επίσης τις αρχές να συνεχίσουν να ενισχύουν το πλαίσιο καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.

Οι διευθυντές τόνισαν ότι οι αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική εποπτεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης δομής του τραπεζικού τομέα Ενθάρρυναν επίσης τις αρχές να συνεχίσουν να ενισχύουν το πλαίσιο καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.

Οι Διευθυντές ζήτησαν αποφασιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, με έμφαση στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Χαιρετίζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι στιγμής, υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η τρέχουσα δικαστική μεταρρύθμιση και να ενισχυθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι Διευθυντές τόνισαν την ανάγκη να μειωθεί η διάχυτη ανεπάρκεια, διατηρώντας ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, διατηρώντας βελτιώσεις στην είσπραξη των φόρων και αυξάνοντας την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Αναμένεται ότι η επόμενη διαβούλευση με την Αλβανία βάσει του άρθρου IV θα διεξαχθεί στον τυπικό δωδεκάμηνο κύκλο.IBNA