Το υπουργείο Δικαιοσύνης προτείνει την κατάργηση χορήγησης υπηκοότητας σε αντάλλαγμα για επενδύσεις στη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προτείνει την κατάργηση χορήγησης υπηκοότητας σε αντάλλαγμα για επενδύσεις στη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας προτείνει τροποποιήσεις του νόμου για τη βουλγαρική ιθαγένεια, οι οποίες θα εξαλείψουν τη δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας μέσω επενδύσεων στη χώρα, μεταξύ άλλων μέτρων, για τη βελτίωση των απαιτήσεων για τους αιτούντες την ιθαγένεια.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η Βουλγαρική ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί από ένα άτομο που επενδύει τουλάχιστον 500.000 ευρώ ανά έτος, διπλασιάζοντας αυτό το ποσό στο δεύτερο έτος.

Αξιωματούχοι δήλωσαν πρόσφατα ότι έχουν γίνει πολύ λίγες αιτήσεις για βουλγαρική ιθαγένεια σε αυτή τη βάση.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι ο στόχος της αύξησης των πραγματικών ξένων επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει επιτευχθεί. Κατά συνέπεια, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη δεν έχουν προκύψει από τη νομοθεσία περί ιθαγένειας μέσω επενδύσεων.

Οι προτάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, που συντάχθηκαν από ομάδα εργασίας που διορίστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Tsetska Tsacheva τον Φεβρουάριο του 2018, θα συζητηθούν από το υπουργικό συμβούλιο για την ανάπτυξη στις 30 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα τεθούν για δημόσια διαβούλευση.

Μια άλλη από τις προτάσεις είναι να ζητηθεί από τους αιτούντες την ιθαγένεια, βάσει της βουλγαρικής καταγωγής, να αποδείξουν ότι μπορούν να μιλούν βουλγαρικά και να έχουν εργασία και εισόδημα στη χώρα.

Το σχέδιο προτείνει την εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου στα όργανα που είναι υπεύθυνα για την παροχή βουλγαρικής ιθαγένειας προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές διαδικασίες και τις προθεσμίες.

Οι απαιτήσεις για ορισμένα έγγραφα που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή θα καταργηθούν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι αλλαγές στην παρακολούθηση και τις διαδικασίες είχαν ως στόχο να αποτρέψουν τις καταχρήσεις στις αιτήσεις για ιθαγένεια.

Στη Βουλγαρία, ο πρωθυπουργός Boiko Borissov μίλησε για παύση της λειτουργίας της κρατικής υπηρεσίας για τους Βούλγαρους του Εξωτερικού, η οποία, πολλές φορές, έχει εμπλακεί σε διαμάχες για υποτιθέμενη διαφθορά κατά την εξέταση αιτήσεων για βουλγαρική ιθαγένεια λόγω βουλγαρικής καταγωγής./ΙΒΝΑ