Συμβιβασμός στην ΕΕ για το μεταναστευτικό

Συμβιβασμός στην ΕΕ για το μεταναστευτικό

Με συμβιβασμό έληξε η 12ωρη διαπραγμάτευση των ηγετών της ΕΕ το ξημέρωμα της Παρασκευής για το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου στις Βρυξέλλες, όπου συμπεριέλαβαν και το μεταναστευτικό.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν την καταβολή της δεύτερης δόσης των 3 δις ευρώ στην Τουρκία, οικονομική ενίσχυση των χωρών της Αφρικής, την δημιουργία σε εθελοντική βάση κλειστών κέντρων μεταναστών, αυστηρότερους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ενίσχυση της επιτήρησης της Μεσογείου και της διακίνησης μεταναστών.

Συμπεράσματα για το μεταναστευτικό

 1. Μετά την απόφαση για πλήρη εφαρμογή του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και την υλοποίηση της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, οι διάπλοι από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά μειώθηκαν δραστικά και πλέον έχουν σχεδόν παύσει. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να καταβάλουμε δραστήριες προσπάθειες προκειμένου να σταθεροποιηθεί περαιτέρω η κατάσταση και να εξασφαλιστεί βιώσιμη λύση. Η νομοθεσία που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Τουρκία, σχετικά με τη μεταχείριση τόσο των Σύρων όσο και άλλων εθνικοτήτων, επιτρέπει την επιστροφή των μεταναστών στην Τουρκία με πλήρη σεβασμό των διατάξεων περί μη παραδεκτού στο πλαίσιο της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από αμφότερες τις πλευρές για την εφαρμογή του πλήρους φάσματος των σημείων δράσης που περιέχονται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει σε ακόμα πιο αποφασιστική δράση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ άλλων και για την καταπολέμηση των παράνομων διακινητών και να συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τις δυνητικές εξελίξεις σχετικά με άλλες οδούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ταχεία και συντονισμένη δράση. Απαιτείται περαιτέρω δράση για την επιτάχυνση της εφαρμογής των υφιστάμενων μηχανισμών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.
 2. Στην κεντρική Μεσόγειο, οι ροές των οικονομικών πρωτίστως μεταναστών, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. Οι ροές πρέπει να μειωθούν, προκειμένου να σωθούν ζωές και να σπάσει το επιχειρηματικό μοντέλο των παράνομων διακινητών. Πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως οι σχετικές διαδικασίες ασφαλείας για τη διασφάλιση του πλήρους ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Η επίτευξη ταχέων αποτελεσμάτων στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών απαιτεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής σχέσης συνεργασίας με μεμονωμένες χώρες καταγωγής ή διέλευσης. Αυτό θα συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Βαλέτας, το οποίο θα πρέπει να επισπευσθεί. Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, η ΕΕ θα θεσπίσει και θα εφαρμόσει ταχέως το πλαίσιο αυτό βασισμένο σε αποτελεσματικά κίνητρα και κατάλληλες προϋποθέσεις, αρχίζοντας από έναν περιορισμένο αριθμό βασικών χωρών καταγωγής και διέλευσης, με τους ακόλουθους στόχους:
 • επιδίωξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων όσον αφορά τις ταχείες και αποτελεσματικές επιστροφές των παράτυπων μεταναστών, μεταξύ άλλων και με την εφαρμογή προσωρινών ρυθμίσεων, εν αναμονή της σύναψης των ολοκληρωμένων συμφωνιών επανεισδοχής·
 • δημιουργία και εφαρμογή της αναγκαίας μόχλευσης, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές πολιτικές, μέσα και εργαλεία της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και του εμπορίου·
 • κινητοποίηση των στοιχείων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και επιδίωξη συνεργειών με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των σχέσεων με τις συγκεκριμένες χώρες. Η συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής και της επιστροφής θα αποτελέσει την καθοριστική δοκιμή της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων αυτών.
 1. Η Ύπατη Εκπρόσωπος, και υπό την ιδιότητά της ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, θα ηγηθεί της εφαρμογής αυτής της νέας προσέγγισης και θα διασφαλίσει τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ και των κρατών μελών, με στόχο την ολοκλήρωση των πρώτων συμφωνιών πριν από το τέλος του έτους. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν τακτικά τη διαδικασία, θα αξιολογούν τα αποτελέσματά της και θα υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
 2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με συνεκτικό τρόπο όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι πηγές χρηματοδότησης για τη στήριξη της προσέγγισης που εκτίθεται ανωτέρω. Το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει ταχέως τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής. Επιπλέον:
 • Στηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Νότια Γειτονία και στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως ένα πρώτο βήμα για το νέο πλαίσιο συνεργασίας, που θα συμβάλει στην προώθηση των επενδύσεων σε χώρες εταίρους. Για την άμεση εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας, το Συμβούλιο καλείται να διερευνήσει με ταχείς ρυθμούς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παράσχει τους απαιτούμενους πόρους·
 • η Επιτροπή καλείται να υποβάλει, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, πρόταση για ένα φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο
 1. Η προσέγγιση που εκτέθηκε ανωτέρω θα είναι δυναμική και θα επεκταθεί εφόσον απαιτηθεί, σε άλλες χώρες ή περιοχές ώστε να περιλάβει τις μεταναστευτικές ροές.
 2. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της παράνομης μετανάστευσης, σε στενή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και αναλαμβάνοντας από κοινού ευθύνες με αυτές.
 3. Πριν από την επικείμενη διάσκεψη κορυφής της G20 και τη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ σχετικά με μεγάλες μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί παγκόσμια πρόκληση η οποία απαιτεί σθεναρή αντίδραση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας.
 4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να εξετάζει και να παρακολουθεί όλες τις πτυχές της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ στη μεταναστευτική πρόκληση, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2015 και να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Υπενθυμίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων τόσο της μετανάστευσης όσο και της ασφάλειας, επικροτεί την πολιτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και ζητεί την ταχεία έγκριση και ταχεία υλοποίησή της./ΙΒΝΑ