Με 8,7 δισ. ευρώ ενισχύει η Ε.Ε. την Ενέργεια

Με 8,7 δισ. ευρώ ενισχύει η Ε.Ε. την Ενέργεια

Σημαντική θέση στον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε. καταλαμβάνει ο κλάδος της Ενέργειας. Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η διάθεση κονδυλίων ύψους 8,7 δισ. ευρώ με σκοπό την ενίσχυση της τεχνολογικής προόδου για καθαρότερες μεταφορές, τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την ψηφιοποίηση στον τομέα της ενέργειας.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση ή πιο σωστά, ο περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν προτεραιότητα της Ε.Ε.. Η Ένωση θέλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και να αναγάγει την ίδια σε παγκόσμια ηγέτιδα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας πιο «αυθεντικής Ενεργειακής Ένωσης» και η στήριξη του προγράμματος για «Καθαρή Ενέργεια» σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Στόχος, η Ευρώπη να «καταστεί ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Αποκεντρωμένη παραγωγή, αποθήκευση και καταναλωτές – πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν το επερχόμενο υπόδειγμα του ηλεκτρικού συστήματος. Το τελευταίο μετασχηματίζεται από σύστημα συγκεντρωμένης παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου, σε σύστημα χαμηλών εκπομπών, αποκεντρωμένο, ευφυές και ευέλικτο με ορίζονται το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, στο μεταξύ, να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2021-2027, μέσα από το νέο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (Horizon Europe). Αυτό θα είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στην ιστορία της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δρομολογηθούν νέες ερευνητικές αποστολές για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, από την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι τις καθαρές μεταφορές και την απαλλαγή των ωκεανών από τα πλαστικά.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες θα είναι ακόμη η αρχή της «ανοικτής επιστήμης», στο πλαίσιο της οποίας θα απαιτείται η ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα.

Επίσης, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προωθήσει την αποτελεσματική σύνδεση με άλλα μελλοντικά προγράμματα της Ε.Ε., όπως η Πολιτική Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και με το διεθνές πρόγραμμα ITER για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη.

Από τα προτεινόμενα κονδύλια ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, τα 2,4 δισ. ευρώ αφορούν το πρόγραμμα Euratom – European Atomic Energy Community, το οποίο χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας…. / ΙΒΝΑ